Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

UNIC

Το UNIC.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Με έδρα τη Λευκωσία και παρουσία σε άλλες 18 πόλεις σε όλο τον κόσμο, το UNIC καθοδηγείται από την επιδίωξη της αριστείας στη διδασκαλία και τη μάθηση, την καινοτομία, την έρευνα, την τεχνολογία, και ένα συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Το UNIC προσφέρει Προγράμματα με δια ζώσης ή/και εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση.

Διάκριση.

Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχει το Πανεπιστήμιο, καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του, αντανακλώνται στις επιτυχίες του στις κύριες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων.

Ενδεικτικά, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στο 3% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022.

Διεθνής Αναγνώριση.

Όλοι οι Προπτυχιακοί (Bachelor), Μεταπτυχιακοί (Master) και Διδακτορικοί (PhD) Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι πιστοποιημένοι από την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον υπόλοιπο κόσμο.

Ισοτιμία & Αντιστοιχία.

Όλοι οι τίτλοι του Πανεπιστημίου είναι πλήρως αναγνωρισμένοι μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μπολόνια.

Το UNIC είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διεύθυνσης Ποιότητας (EFQM), του Erasmus και είναι ένα από τα λίγα πανεπιστήμια στην E.E. που έχει λάβει τόσο το σήμα “Παράρτημα Διπλώματος” (Diploma Supplement Label), καθώς και το σήμα ECTS.

Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.

Όλοι οι τίτλοι του Πανεπιστημίου αξιολογούνται & πιστοποιούνται από τον Φορέα Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR).

Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές Πανεπιστήμιο ως προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. και αντίστοιχα, οι τίτλουι σπουδών έχουν αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.