Προσεγγίζοντας τη Χαρισματικότητα:

Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Χαρισματικών Παιδιών, Εφήβων, Ενηλίκων και των Οικογενειών τους

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των ειδικοτήτων, Στελέχη Εκπαίδευσης, Στελέχη των ΚΕΣΥ, ΣΔΕΥ και ΕΔΕΑΥ και των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, σε Σχολικούς Ψυχολόγους, Σχολικούς Κοινωνικούς Λειτουργούς και Σχολικούς Νοσηλευτές, σε Ειδικούς Παιδαγωγούς Παράλληλης Στήριξης και σε Εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης, σε Εκπαιδευτικούς ΙΕΚ, σε Στελέχη των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων, σε Ειδικούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, γονείς, και κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά μια σφαιρική κατάρτιση στην συγκεκριμένη θεματική.

Το Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Προσεγγίζοντας την χαρισματικότητα: Εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογενειών τους, προσφέρει γενικές αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις στην κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, των κριτηρίων και διαδικασιών αναγνώρισης και ανίχνευσης, των τεχνικών και των εργαλείων εκτίμησης, των στρατηγικών που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες, τα αναπτυξιακά πρότυπα και μοτίβα συμπεριφοράς, τις νευροβιολογικές λειτουργίες του εγκεφάλου, τα ‘διαγνωστικά’ κριτήρια και τις ‘διαγνωστικές’ κατηγορίες, στις οποίες κατά κανόνα εντάσσονται, την εκπαιδευτική υποστήριξη και τις διδακτικές προσεγγίσεις προσανατολισμένες στις ειδικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χαρισματικών μαθητών, την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των χαρισματικών παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και των οικογενειών τους κ.ά.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν τις έννοιες, τους ορισμούς, τις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα για τη χαρισματικότητα, το ταλέντο και τη νοημοσύνη.
 • να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα ιδιαίτερα γνωστικά, συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.
 • να αναγνωρίζουν, κατανοούν, διαχειρίζονται και υποστηρίζουν τις ιδιαίτερες γνωστικές, εκπαιδευτικές, μαθησιακές, συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και των οικογένειών τους.
 • να αναγνωρίζουν τα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και να παραπέμπουν σε κατάλληλες δομές για εκτίμηση και υποστήριξη.
 • να αναπτύσσουν κατάλληλες μαθησιακές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές/εργασιακές ευκαιρίες και περιβάλλοντα για τους χαρισματικούς και να προσαρμόζουν τη μαθησιακή διαδικασία στις μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες τους.
 • να παρέχουν εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξη στα χαρισματικά παιδιά, εφήβους και ενήλικες και τις οικογένειές τους.
 1. Εννοιολογικοί ορισμοί και ιστορική ανασκόπηση
 2. Θεωρίες, προσεγγίσεις και μοντέλα για την Νοημοσύνη, τη Χαρισματικότητα και τη Δημιουργικότητα
 3. Χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων
 4. Αναγνώριση και εκτίμηση της χαρισματικότητας
 5. Η Νευροβιολογική βάση της Χαρισματικότητας
 6. Αναπτυξιακά πρότυπα και Αναπτυξιακές προκλήσεις στην χαρισματικότητα
 7. Χαρισματικότητα και Διαγνώσεις / Υποδιαγνώσεις / Παραδιαγνώσεις / Διπλές /Λανθασμένες Διαγνώσεις
 8. Ο χαρισματικός στα πλαίσια αναφοράς
 9. Eκπαιδευτική υποστήριξη χαρισματικών μαθητών και φοιτητών – Νομοθετικό και Εκπαιδευτικό πλαίσιο – Διδακτικές προσεγγίσεις

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Συμπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 10 Μαΐου 2021
Εγγραφές: έως 5 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00