Ο εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους και σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Καθοδήγησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση” έχει ως βασικό σκοπό την παρουσίαση σημαντικών θεωρητικών και πρακτικών αρχών, παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων που ενισχύουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία και συμβάλλουν στην ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα μελετά στοιχεία διαχείρισης της σχολικής τάξης, αποτελεσματικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και εστιάζει σε ομάδες υψηλού κινδύνου αποτυχίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Επίσης, μεταξύ άλλων, παρέχονται τεχνικές αποτελεσματικής πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων στη σχολική τάξη, αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας και καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής, ενώ αναλύεται και ο τρόπος με τον οποίο η διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας ΤΠΕ ενισχύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοήσουν την έννοια του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία.
 2. κατανοήσουν τεχνικές διαχείρισης της σχολικής τάξης.
 3. προάγουν τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και διδακτικών τεχνικών.
 4. συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής.
 5. αξιολογούν την ποιότητα στην εκπαίδευση.
 6. κατανοούν την επίδραση του πολιτιστικού υπόβαθρου και της παγκοσμιοποίησης στην εκπαίδευση.
 7. αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης μαθησιακών και κοινωνικών δυσκολιών των μαθητών.
 8. αναπτύξουν νέες προσεγγίσεις στα σύγχρονα προβλήματα.
 9. κατανοήσουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως Λειτουργό Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης.
 10. αξιοποιήσουν τρόπους για ορθή επικοινωνία με την οικογένεια των μαθητών.
 1. Επιστημονική θεώρηση του Εκπαιδευτικού ως Επαγγελματία
 2. Διαχείριση της Σχολικής Τάξης και Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής
 3. Στοιχεία μεθόδων διδακτικής και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
 4. Πολιτισμικό υπόβαθρο, παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση
 5. Διαφορές μαθητών και θέματα προσαρμογής στο σχολείο
 6. Μαθησιακές και Κοινωνικές Δυσκολίες Παιδιών και Εφήβων
 7. Θέματα Ψυχολογικής Ανάπτυξης του Παιδιού και του Εφήβου
 8. Σύγχρονα προβλήματα και νέες προσεγγίσεις
 9. Ο Εκπαιδευτικός ως Λειτουργός Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Συμπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 10 Μαΐου 2021
Εγγραφές: έως 5 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00