Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσα

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά, παιδιά προσφύγων ή μεταναστών, μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας βάσει των μαθησιακών αναγκών και προφίλ των μαθητών αυτών.

Το πρόγραμμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας» έχει ως σκοπό να εφοδιάσει τους επιμορφωμένους με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διεξάγουν προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς εφήβους ή ενήλικες, καθώς και να αξιολογούν τη γλωσσική τους επάρκεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, που στοχεύουν στην ανάπτυξη τόσο των Βασικών Διαπροσωπικών Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας των μαθητών. Οι επιμορφούμενοι θα εξειδικευτούν σε θέματα μεθοδολογίας, διδακτικών προσεγγίσεων και διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τα διαπιστωτικά κριτήρια της ελληνομάθειας.
 • Διακρίνουν τα διάφορα είδη διγλωσσίας.
 • Γνωρίζουν τις αποτελεσματικές τεχνικές και πρακτικές διδασκαλίας.
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών.
 • Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των αλλόγλωσσων μαθητών.
 1. Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και η Δίγλωσση εκπαίδευση
 2. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
 3. Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες
 4. Αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης
 5. Η Ανάπτυξη των Γλωσσικών Δεξιοτήτων
 6. Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας
 7. Διδακτικά Σενάρια Διαπολιτισμικά Προσανατολισμένα
 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Συμπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 10 Μαΐου 2021
Εγγραφές: έως 5 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00