Αντικείμενα Κατάρτισης.

Voucher 80.000 Ανέργων.

Διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης

Παρακάτω ακολουθεί η λίστα με τα 3 διαθέσιμα Αντικείμενα Κατάρτισης που μπορείτε να επιλέξετε.

 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Νέες Τεχνολογίες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επεξεργασία Κειμένου
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Υπολογιστικά Φύλλα
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Παρουσιάσεις
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Βάσεις δεδομένων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ»  έχει ως στόχο ο ενδιαφερόμενος να:

 • κατανοήσει τις ορολογίες και τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, των βασικών στοιχείων των επικοινωνιών καθώς και των εργαλείων πληροφορικής που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωσή της στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον,
 • αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία της πληροφορικής στη μικρή επιχείρηση,
 • αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική και ιδιαίτερα τα εργαλεία οργάνωσης γραφείου και οι διαδικτυακές εφαρμογές στη μικρή επιχείρηση,
 • εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με τα βασικά εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική οργάνωση γραφείου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να πιστοποιήσει αργότερα, εφόσον το επιθυμεί, με μικρή σχετικά προσπάθεια αυτές τις γνώσεις.
 • μπορεί να αξιολογεί την πληθώρα εργαλείων αλλά και διατάξεων συσκευών και εφαρμογών πληροφορικής που έχει στη διάθεσή του και να επιλέγει ότι αρμόζει περισσότερο στο προφίλ της μικρής επιχείρησης, καθώς και να μπορεί να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου όπως τίθενται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης:

Το πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ» έχει ως στόχο να καλύψει όλο το φάσμα της καθημερινής χρήσης Η/Υ, ιδιαίτερα στην μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι ώστε να καταστούν αυτοί που θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, ικανοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών, που έχουν διαμορφώσει ένα σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον για την λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Όλες οι λειτουργίες μίας σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα του τομέα της προβολής και διαφήμισης, αλλά και της οργάνωσης, διοίκησης, των προμηθειών και πωλήσεων, του τομέα λογιστικής, αλλά και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μπορούν να επωφεληθούν στην βάση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Μολονότι στόχος του εκπαιδευτικού υλικού, είναι η εισαγωγή και εξοικείωση στις σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφορικής εν τούτοις τα παραδείγματα και οι ασκήσεις θα είναι προσανατολισμένες στο ψηφιακό περιβάλλον της μικρομεσαίας επιχείρησης.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την παρακολούθηση του προγράμματος είναι:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Η κατανόηση των εννοιών και της ορολογίας της Πληροφορικής αλλά και των Δικτύων επικοινωνιών στο επίπεδο του ικανού χρήστη που χειρίζεται με άνεση τα εργαλεία των σύγχρονων εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.
 • Η σωστή αντίληψη του ρόλου, της σημασίας και της αναγκαιότητας της οργάνωσης και αναδιοργάνωσης της μικρομεσαίας επιχείρησης με χρήση των νέων τεχνολογιών.
 • Η κατανόηση των βημάτων της μεθοδολογίας για την επίτευξη λύσεων σε ότι αφορά τουλάχιστον απλά προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον μίας μικρομεσαίας επιχείρησης αλλά και των απλούστερων μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε ένα τέτοιο περιβάλλον
 • Η κατανόηση των βασικών αρχών οργάνωσης του υλικού και λογισμικού των Η/Υ αλλά και των Δικτύων Η/Υ
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων και ιδιαίτερα με σύστημα Microsoft Windows
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων επεξεργαστών κειμένου και ιδιαίτερα του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά διαχείρισης των σύγχρονων φύλλων υπολογισμού και ιδιαίτερα με την οργάνωση και αποτελεσματική χρήση των φύλλων υπολογισμού του Microsoft Excel
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης και οργάνωσης σύγχρονων επαγγελματικών παρουσιάσεων και ιδιαίτερα με την οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας το Microsoft Powerpoint
 • H διαχείριση και κατανόηση των βάσεων δεδομένων, μέσα από την Access.
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά, την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα του Διαδικτύου και την διαχείριση των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών και το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Ιστού.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, την βασική οργάνωση και τις απλές τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης υλικού και λογισμικού Η/Υ καθώς και δικτύων υπολογιστών.
 • Να μπορούν να αντιληφθούν, να υλοποιήσουν και να εκτιμήσουν τουλάχιστον απλές διατάξεις και αρχιτεκτονικές υπολογιστικών συστημάτων.
 • Να χειρίζονται το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word, την διαχείριση και τις λειτουργίες των φύλλων υπολογισμού μέσω του Microsoft Excel, την οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση επαγγελματικών παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας το Microsoft Powerpoint, την διαχείριση των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών και το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Ιστού, σε επίπεδο χρήστη ικανού να επιτύχει την πιστοποίησή του σύμφωνα με τα σύγχρονα standards πιστοποίησης Η/Υ.
 • Να δημιουργούν βάσεις δεδομένων με την χρήση της Microsoft Access.

Σε επίπεδο ικανοτήτων

 • Να μπορούν να αντιλαμβάνονται πως θα διευκολυνθεί η επίλυση προβλημάτων οργάνωσης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης με εισαγωγή τεχνικών και τεχνολογιών της πληροφορικής.
 • Να είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματικές προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση των βασικών λειτουργιών μίας μικρομεσαίας επιχείρησης με χρήση των σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
 • Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και να μπορούν να επιλέγουν την βέλτιστη λύση με κριτήρια την οικονομικότητα, την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και την αποτελεσματικότητα.
 • Να μπορούν να διατυπώνουν προδιαγραφές βασικών προιόντων πληροφορικής και επικοινωνιών τα οποία θα επέλυαν συγκεκριμένα προβλήματα οργάνωσης μίας μικρομεσαίας επιχείρησης.
 • Να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο προϊόν πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών μέσα από τα προσφερόμενα στην αγορά με κριτήρια την οικονομικότητα, την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και την αποτελεσματικότητα.
 • Θεματική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έννοια του γραμματέα
 • Θεματική Ενότητα 2: Εισαγωγή στην έννοια & Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες Γραφείου
 • Θεματική Ενότητα 3: Δεοντολογία Επαγγέλματος Γραμματέων Διοίκησης
 • Θεματική Ενότητα 4: Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Θεματική Ενότητα 5: Επαγγελματική Συμπεριφορά
 • Θεματική Ενότητα 6: Έννοια και οργάνωση Αρχείου, μέθοδοι και συστήματα ταξινόμησης
 • Θεματική Ενότητα 7: Κατηγορίες επιχειρησιακών εγγράφων και εμπορικές επιστολές
 • Θεματική Ενότητα 8: Εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης (Ελληνικά & Αγγλικά)

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Το παρόν υλικό αναπτύχθηκε για τις ανάγκες προγράμματος κατάρτισης για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης «SUB2:οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling program to target populations) -Δράση 1693». Ειδικότερα,  τίτλος του παρόντος προγράμματος είναι «Γραμματέας Διοίκησης» και διανέμεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι/ες να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε θεωρικό αλλά και πρακτικό επίπεδο στο αντικείμενο της γραμματειακής υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους του παρόντος προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι/ες δύναται να εξοικειωθούν με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει μια/ένας γραμματέας διοίκησης είτε πρόκειται για μεσαία είτε για όμιλο επιχειρήσεων.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος:

Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθεί η έννοια και τα χαρακτηριστικά της/του γραμματέα και λειτουργίας γραφείου. Περαιτέρω, θα παρουσιασθεί η μηχανοργάνωση που υφίσταται στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο, θα αναλυθεί η δεοντολογία επαγγέλματος που δύναται να υιοθετήσει ο/η γραμματέας διοίκησης. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν η έννοια αρχείου, μεθόδων και ταξινόμησης εγγράφων. Στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι επιτακτική ανάγκη οι εργαζόμενοι/ες να έχουν δεξιότητες, γεγονός που θα αναλυθεί στο παρόν πρόγραμμα κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση στη δεξιότητα της επικοινωνίας. Βέβαια, μια/ένας γραμματέας διοίκησης για να είναι επαγγελματίας δεν αρκεί να έχει μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά απαιτείται γνώση σύνταξης επιστολών που διακινούνται στις επιχειρήσεις. Οι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν στην εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης. Στο τέλος του παρόντος ξεκινά πρακτικό σκέλος όπου οι καταρτιζόμενοι θα εργαστούν υποθετικά ως γραμματέας διοίκησης.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να διακρίνουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά του/της σύγχρονου/η γραμματέα.
 • Να αναγνωρίζει τις διακρίσεις του/της γραμματέα.
 • Να περιγράφουν τα καθήκοντα του/της γραμματέα.
 • Να αναγνωρίζουν τα είδη μηχανών γραφείου.
 • Να υιοθετούν το ρόλο της/του γραμματέα.
 • Κατανοήσουν την έννοια της οργάνωσης γραφείου καθώς και τις επιμέρους δραστηριότητες που προκύπτουν από αυτή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Αναγνωρίζουν βασικές έννοιες όπως μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων, επιχειρησιακή επικοινωνία,
 • Να αντιληφθούν το ρόλο τους ως γραμματείς διοίκησης υιοθετώντας επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Να ερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας.
 • Να περιγράφουν τα είδη της επιχειρησιακής επικοινωνίας.
 • Να διακρίνουν τα εμπόδια της επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να αναπτύσσουν ικανότητες σύνταξης εγγράφων.
 • Να ερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας.
 • Να περιγράφουν τα είδη της επιχειρησιακής επικοινωνίας.
 • Να διακρίνουν τα εμπόδια της επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να διακρίνουν τη τεχνική εκμάθησης τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης..
 • Να εφαρμόζουν γρήγορη δακτυλογράφηση σε ελληνικά και αγγλικά.
 • Να υποστηρίζουν οι καταρτιζόμενοι/ες την άμεση δακτυλογράφηση επιχειρησιακών επιστολών και εν συνεχεία την ταχεία επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
 • Να αναγνωρίζουν τη σωστή σύνταξη των επιχειρησιακών εγγράφων.
 • Συντάσσουν εμπορικές επιστολές
 • Υιοθετούν επαγγελματικό τρόπο σκέψης και έκφρασης στα επιχειρησιακά έγγραφα.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα νια ενημερωτικές ιστοσελίδες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SWOT ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Έρευνα αγοράς
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πλάνο μάρκετινγκ, προβολή, τιμολόγηση, υπηρεσίες, διανομή, διαδικασίες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Στόχος και στρατηγική επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Τρόποι αύξησης Followers στα Social Media
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Τακτικό πλάνο επικοινωνίας μέσα από τα Social Media

 

Σκοπός του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό την πλήρη κατάρτιση του εκπαιδευόμενου αναφορικά με το αντικείμενο του Digital Marketing,  προκειμένου να έχει την δυνατότητα στη συνέχεια να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα, προωθώντας την προσέγγιση της γνώσης από διαφορετικές προοπτικές και γνωστικά αντικείμενα. Δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και προώθησης και αναπτύσσει τις βασικές ικανότητες για την εφαρμογή τους στο πλαίσιο μιας συνολικότερης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 1. να κατανοούν τη δυναμική των ψηφιακών αγορών
 2. να εξοικειωθούν με τις κύριες μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 3. να γνωρίζουν τους δείκτες και τα βασικά εργαλεία μέτρησης της αποτελεσματικότητας των ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ (web metrics & analytics)
 4. να έχουν το πλαίσιο για να εντάσσουν τις διάφορες ενέργειες και μέσα ψηφιακού μάρκετινγκ σε μια στρατηγική μάρκετινγκ (marketing plan)
 5. να γνωρίζουν τους τρόπους και τις πηγές ώστε να ενημερώνονται και να παρακολουθούν διαρκώς τις πιο πάνω τάσεις, στοιχεία και πληροφορίες.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Νέες Τεχνολογίες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επεξεργασία Κειμένου
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Υπολογιστικά Φύλλα
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Παρουσιάσεις
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Βάσεις δεδομένων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ»  έχει ως στόχο ο ενδιαφερόμενος να:

 • κατανοήσει τις ορολογίες και τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, των βασικών στοιχείων των επικοινωνιών καθώς και των εργαλείων πληροφορικής που απαιτούνται για την αποτελεσματική οργάνωσή της στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον,
 • αντιληφθεί το ρόλο και τη σημασία της πληροφορικής στη μικρή επιχείρηση,
 • αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική και ιδιαίτερα τα εργαλεία οργάνωσης γραφείου και οι διαδικτυακές εφαρμογές στη μικρή επιχείρηση,
 • εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με τα βασικά εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική οργάνωση γραφείου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να πιστοποιήσει αργότερα, εφόσον το επιθυμεί, με μικρή σχετικά προσπάθεια αυτές τις γνώσεις.
 • μπορεί να αξιολογεί την πληθώρα εργαλείων αλλά και διατάξεων συσκευών και εφαρμογών πληροφορικής που έχει στη διάθεσή του και να επιλέγει ότι αρμόζει περισσότερο στο προφίλ της μικρής επιχείρησης, καθώς και να μπορεί να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου όπως τίθενται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης:

Το πρόγραμμα με τίτλο «Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ» έχει ως στόχο να καλύψει όλο το φάσμα της καθημερινής χρήσης Η/Υ, ιδιαίτερα στην μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι ώστε να καταστούν αυτοί που θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, ικανοί να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών, που έχουν διαμορφώσει ένα σύνθετο ψηφιακό περιβάλλον για την λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Όλες οι λειτουργίες μίας σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα του τομέα της προβολής και διαφήμισης, αλλά και της οργάνωσης, διοίκησης, των προμηθειών και πωλήσεων, του τομέα λογιστικής, αλλά και χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μπορούν να επωφεληθούν στην βάση των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Μολονότι στόχος του εκπαιδευτικού υλικού, είναι η εισαγωγή και εξοικείωση στις σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία πληροφορικής εν τούτοις τα παραδείγματα και οι ασκήσεις θα είναι προσανατολισμένες στο ψηφιακό περιβάλλον της μικρομεσαίας επιχείρησης.  

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την παρακολούθηση του προγράμματος είναι:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Η κατανόηση των εννοιών και της ορολογίας της Πληροφορικής αλλά και των Δικτύων επικοινωνιών στο επίπεδο του ικανού χρήστη που χειρίζεται με άνεση τα εργαλεία των σύγχρονων εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.
 • Η σωστή αντίληψη του ρόλου, της σημασίας και της αναγκαιότητας της οργάνωσης και αναδιοργάνωσης της μικρομεσαίας επιχείρησης με χρήση των νέων τεχνολογιών.
 • Η κατανόηση των βημάτων της μεθοδολογίας για την επίτευξη λύσεων σε ότι αφορά τουλάχιστον απλά προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον μίας μικρομεσαίας επιχείρησης αλλά και των απλούστερων μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε ένα τέτοιο περιβάλλον
 • Η κατανόηση των βασικών αρχών οργάνωσης του υλικού και λογισμικού των Η/Υ αλλά και των Δικτύων Η/Υ
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων και ιδιαίτερα με σύστημα Microsoft Windows
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων επεξεργαστών κειμένου και ιδιαίτερα του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά διαχείρισης των σύγχρονων φύλλων υπολογισμού και ιδιαίτερα με την οργάνωση και αποτελεσματική χρήση των φύλλων υπολογισμού του Microsoft Excel
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης και οργάνωσης σύγχρονων επαγγελματικών παρουσιάσεων και ιδιαίτερα με την οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας το Microsoft Powerpoint
 • H διαχείριση και κατανόηση των βάσεων δεδομένων, μέσα από την Access.
 • Η καλή γνωριμία με τα χαρακτηριστικά, την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα του Διαδικτύου και την διαχείριση των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών και το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Ιστού.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες, την βασική οργάνωση και τις απλές τεχνικές μέτρησης και αξιολόγησης υλικού και λογισμικού Η/Υ καθώς και δικτύων υπολογιστών.
 • Να μπορούν να αντιληφθούν, να υλοποιήσουν και να εκτιμήσουν τουλάχιστον απλές διατάξεις και αρχιτεκτονικές υπολογιστικών συστημάτων.
 • Να χειρίζονται το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word, την διαχείριση και τις λειτουργίες των φύλλων υπολογισμού μέσω του Microsoft Excel, την οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση επαγγελματικών παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας το Microsoft Powerpoint, την διαχείριση των σύγχρονων διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση στην αναζήτηση πληροφοριών και το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω του Ιστού, σε επίπεδο χρήστη ικανού να επιτύχει την πιστοποίησή του σύμφωνα με τα σύγχρονα standards πιστοποίησης Η/Υ.
 • Να δημιουργούν βάσεις δεδομένων με την χρήση της Microsoft Access.

Σε επίπεδο ικανοτήτων

 • Να μπορούν να αντιλαμβάνονται πως θα διευκολυνθεί η επίλυση προβλημάτων οργάνωσης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης με εισαγωγή τεχνικών και τεχνολογιών της πληροφορικής.
 • Να είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματικές προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση των βασικών λειτουργιών μίας μικρομεσαίας επιχείρησης με χρήση των σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών
 • Να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και να μπορούν να επιλέγουν την βέλτιστη λύση με κριτήρια την οικονομικότητα, την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και την αποτελεσματικότητα.
 • Να μπορούν να διατυπώνουν προδιαγραφές βασικών προιόντων πληροφορικής και επικοινωνιών τα οποία θα επέλυαν συγκεκριμένα προβλήματα οργάνωσης μίας μικρομεσαίας επιχείρησης.
 • Να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο προϊόν πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών μέσα από τα προσφερόμενα στην αγορά με κριτήρια την οικονομικότητα, την ευελιξία, την επεκτασιμότητα και την αποτελεσματικότητα.
 • Θεματική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έννοια του γραμματέα
 • Θεματική Ενότητα 2: Εισαγωγή στην έννοια & Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες Γραφείου
 • Θεματική Ενότητα 3: Δεοντολογία Επαγγέλματος Γραμματέων Διοίκησης
 • Θεματική Ενότητα 4: Επιχειρησιακή Επικοινωνία
 • Θεματική Ενότητα 5: Επαγγελματική Συμπεριφορά
 • Θεματική Ενότητα 6: Έννοια και οργάνωση Αρχείου, μέθοδοι και συστήματα ταξινόμησης
 • Θεματική Ενότητα 7: Κατηγορίες επιχειρησιακών εγγράφων και εμπορικές επιστολές
 • Θεματική Ενότητα 8: Εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης (Ελληνικά & Αγγλικά)

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Το παρόν υλικό αναπτύχθηκε για τις ανάγκες προγράμματος κατάρτισης για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο της δράσης «SUB2:οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling program to target populations) -Δράση 1693». Ειδικότερα,  τίτλος του παρόντος προγράμματος είναι «Γραμματέας Διοίκησης» και διανέμεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι/ες να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε θεωρικό αλλά και πρακτικό επίπεδο στο αντικείμενο της γραμματειακής υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πρακτικού μέρους του παρόντος προγράμματος κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι/ες δύναται να εξοικειωθούν με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει μια/ένας γραμματέας διοίκησης είτε πρόκειται για μεσαία είτε για όμιλο επιχειρήσεων.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος:

Στο πρόγραμμα θα αναπτυχθεί η έννοια και τα χαρακτηριστικά της/του γραμματέα και λειτουργίας γραφείου. Περαιτέρω, θα παρουσιασθεί η μηχανοργάνωση που υφίσταται στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Πέρα από το θεωρητικό πλαίσιο, θα αναλυθεί η δεοντολογία επαγγέλματος που δύναται να υιοθετήσει ο/η γραμματέας διοίκησης. Επιπρόσθετα, θα αναλυθούν η έννοια αρχείου, μεθόδων και ταξινόμησης εγγράφων. Στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι επιτακτική ανάγκη οι εργαζόμενοι/ες να έχουν δεξιότητες, γεγονός που θα αναλυθεί στο παρόν πρόγραμμα κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση στη δεξιότητα της επικοινωνίας. Βέβαια, μια/ένας γραμματέας διοίκησης για να είναι επαγγελματίας δεν αρκεί να έχει μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά απαιτείται γνώση σύνταξης επιστολών που διακινούνται στις επιχειρήσεις. Οι καταρτιζόμενοι θα εκπαιδευτούν στην εκμάθηση τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης. Στο τέλος του παρόντος ξεκινά πρακτικό σκέλος όπου οι καταρτιζόμενοι θα εργαστούν υποθετικά ως γραμματέας διοίκησης.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

 • Να διακρίνουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά του/της σύγχρονου/η γραμματέα.
 • Να αναγνωρίζει τις διακρίσεις του/της γραμματέα.
 • Να περιγράφουν τα καθήκοντα του/της γραμματέα.
 • Να αναγνωρίζουν τα είδη μηχανών γραφείου.
 • Να υιοθετούν το ρόλο της/του γραμματέα.
 • Κατανοήσουν την έννοια της οργάνωσης γραφείου καθώς και τις επιμέρους δραστηριότητες που προκύπτουν από αυτή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 • Αναγνωρίζουν βασικές έννοιες όπως μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων, επιχειρησιακή επικοινωνία,
 • Να αντιληφθούν το ρόλο τους ως γραμματείς διοίκησης υιοθετώντας επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Να ερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας.
 • Να περιγράφουν τα είδη της επιχειρησιακής επικοινωνίας.
 • Να διακρίνουν τα εμπόδια της επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να αναπτύσσουν ικανότητες σύνταξης εγγράφων.
 • Να ερμηνεύουν την έννοια της επικοινωνίας.
 • Να περιγράφουν τα είδη της επιχειρησιακής επικοινωνίας.
 • Να διακρίνουν τα εμπόδια της επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να υιοθετούν τις κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Να διακρίνουν τη τεχνική εκμάθησης τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης..
 • Να εφαρμόζουν γρήγορη δακτυλογράφηση σε ελληνικά και αγγλικά.
 • Να υποστηρίζουν οι καταρτιζόμενοι/ες την άμεση δακτυλογράφηση επιχειρησιακών επιστολών και εν συνεχεία την ταχεία επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
 • Να αναγνωρίζουν τη σωστή σύνταξη των επιχειρησιακών εγγράφων.
 • Συντάσσουν εμπορικές επιστολές
 • Υιοθετούν επαγγελματικό τρόπο σκέψης και έκφρασης στα επιχειρησιακά έγγραφα.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα νια ενημερωτικές ιστοσελίδες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SWOT ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Έρευνα αγοράς
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πλάνο μάρκετινγκ, προβολή, τιμολόγηση, υπηρεσίες, διανομή, διαδικασίες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Στόχος και στρατηγική επικοινωνίας μέσα από τα Social Media
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Τρόποι αύξησης Followers στα Social Media
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Τακτικό πλάνο επικοινωνίας μέσα από τα Social Media

 

Σκοπός του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως σκοπό την πλήρη κατάρτιση του εκπαιδευόμενου αναφορικά με το αντικείμενο του Digital Marketing,  προκειμένου να έχει την δυνατότητα στη συνέχεια να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα, προωθώντας την προσέγγιση της γνώσης από διαφορετικές προοπτικές και γνωστικά αντικείμενα. Δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις Πληροφορικής.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας και προώθησης και αναπτύσσει τις βασικές ικανότητες για την εφαρμογή τους στο πλαίσιο μιας συνολικότερης στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 1. να κατανοούν τη δυναμική των ψηφιακών αγορών
 2. να εξοικειωθούν με τις κύριες μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 3. να γνωρίζουν τους δείκτες και τα βασικά εργαλεία μέτρησης της αποτελεσματικότητας των ενεργειών ψηφιακού μάρκετινγκ (web metrics & analytics)
 4. να έχουν το πλαίσιο για να εντάσσουν τις διάφορες ενέργειες και μέσα ψηφιακού μάρκετινγκ σε μια στρατηγική μάρκετινγκ (marketing plan)
 5. να γνωρίζουν τους τρόπους και τις πηγές ώστε να ενημερώνονται και να παρακολουθούν διαρκώς τις πιο πάνω τάσεις, στοιχεία και πληροφορίες.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γλώσσα HTML
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: HTML 5
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: CSS
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: JAVASCRIPT
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: CMS
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Digital Marketing
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: PHP

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι  να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες αφενός να  σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν εύχρηστες και αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες. Επιπλέον με τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων να αποκτήσουν τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις, για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση διαδικτυακών ιστότοπων και αποστολή / ανάκτηση δεδομένων με χρήση της γλώσσας php

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στο παρόν υλικό παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της γλώσσας HTML και HTML 5, τα χαρακτηριστικά των στυλ σε μια ιστοσελίδα, ο τρόπο σύνταξης τους και ο τρόπος που επηρεάζουν τη διάταξη των στοιχείων της HTML και κατά επέκταση την εμφάνιση μιας δυναμικής ιστοσελίδας. Δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος ένα από τα βασικότερα δομικά στοιχεία μιας σύγχρονης ιστοσελίδας, τη γλώσσα συγγραφής σεναρίων Javascript. Ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με την έννοια των CMS,  γνωρίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε λύσης και  γνωρίσει αναλυτικά δύο από τα δημοφιλέστερα CMS, το WordPress και το Joomla. Και τέλος ένα από τα βασικότερα δομικά στοιχεία μιας σύγχρονης ιστοσελίδας, τη γλώσσα php.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το υλικό αυτό (παρόν σχήμα εκπαίδευσης) έχει συγκεκριμένη δομή και αλληλουχία που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν –μεταξύ άλλων- τον εκπαιδευόμενο στα ακόλουθα:

 1. Κατανοήσουν τις έννοιες, τους όρους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό web site και την ανάπτυξη τους
 2. Κατανοήσουν τις θεωρίες και τις αρχές στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη web sites.
 3. Επιδείξουν πώς να αναπτύξουν ιστοσελίδες μέσα από μια επαναληπτική διαδικασία. Κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού και τις τεχνικές δυναμικής ανάπτυξης εφαρμογών web.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εξέλιξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Οφέλη του εμπορίου στο Ίντερνετ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ηλεκτρονικά Καταστήματα στο Internet
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επεξεργασία εικόνας και βίντεο
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Εργαλεία ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shop)
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Αναζήτηση Engine Optimization και E-shop
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών (e-shop)
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Νομοθετικό πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-shop)

 

Σκοπός του προγράμματος

Ο ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδιάζει, διαχειρίζεται και συντηρεί συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου. Δηλαδή, αποφασίζει για την αρχιτεκτονική του τόπου, επιλέγει και επιβλέπει την ανάπτυξη των τεχνολογιών λογισμικού που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, συμμετέχει στη σύνταξη της πολιτικής για την ασφάλεια υλικού και δεδομένων, καταστρώνει τη στρατηγική προώθησης, ενημερώνεται για νέες εφαρμογές και τεχνολογίες σχετικές με την ανάπτυξη και διαχείριση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στο παρόν υλικό:

 • Ο εκπαιδευόμενος έρχεται  σε επαφή με τα ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων
 • Αναλύονται οι δυνατότητες  του τρόπου αύξησης των Followers στα social media καθώς και τα οφέλη του εμπορίου στο Ίντερνετ.
 • Παρουσιάζονται εργαλεία ανάπτυξης σελίδων Internet και δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων
 • Δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης πακέτων επεξεργασίας εικόνας και video
 • Γίνεται αναλυτική παρουσίαση του wordpress και δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Παρουσιάζονται πρακτικές βελτιστοποίησης της κατάταξης της σελίδας στις μηχανές αναζήτησης και Ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών (e-shop)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι  θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 1. Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 2. Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
 3. Γνωρίζουν πως να δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
 4. Γνωρίζουν πως λειτουργούν οι πλατφόρμες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.
 5. τον τρόπο δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος,
 6. το ηλεκτρονικό επιχειρείν
 7. τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ,
 8. το σχεδιασμό της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος
 9. τις τακτικές για αύξηση της εμπειρίας του πελάτη μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος,
 10. τη στρατηγική διαφήμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (social media)
 11. τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου (content) για το ηλεκτρονικό κατάστημα,
 12. τους νομικούς περιορισμούς για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος,
 13. τη σημασία των λέξεων-κλειδιών και των φράσεων- κλειδιών και των στρατηγικών που πρέπει να επιτευχθούν για την αύξηση της κυκλοφορίας σε,
 14. τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού πλάνου για ηλεκτρονικό κατάστημα,
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές Έννοιες Συστημάτων Πληροφορικής και Risk Analysis
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τύποι Ψηφιακής Απάτης και Μέτρα Προστασίας
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων & Δεδομένων

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Βασικός σκοπός του προγράμματος αποτελεί η κατάρτιση του επαγγελματία Συμβούλου Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, σε απαραίτητες υπευθυνότητες κι αρμοδιότητες, όπως

 • Την σωστή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών, δηλαδή την προστασία από µη εξουσιοδοτημένες ενέργειες όπως αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης, κακόβουλη εκτέλεση εντολών, τροποποίηση της διάρθρωσης του συστήµατος, κακόβουλη ή λανθασµένη χρήση, διακοπή λειτουργίας, καθώς και τη φυσική προστασία των υπολογιστικών συστηµάτων.
 • Την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και των υποδοµών, δηλαδή την προστασία από µη εξουσιοδοτηµένη λογική πρόσβαση σε ένα δίκτυο, παράκαµψη ή τροποποίηση των κανόνων δροµολόγησης στο δίκτυο, παρακολούθηση του µέσου επικοινωνίας, διακοπή της επικοινωνίας, φυσική προστασία των υποδοµών επικοινωνίας κτλ.
 • Την εξασφάλιση των πληροφοριών, δηλαδή την προστασία των δεδοµένων ως προς την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιµότητά τους.
 • Πρόληψη είναι η διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται μέτρα προστασίας για την αποφυγή συνεπειών από μη επιθυμητές ενέργειες.
 • Ανίχνευση είναι η διαδικασία εντοπισμού ενεργειών και αναζήτησης γεγονότων και προσώπων που προκάλεσαν τις ενέργειες αυτές, καθώς και τις όποιες συνέπειές τους.
 • Αντίδραση είναι η διαδικασία αποκατάστασης των πόρων που υπέστησαν ζημιά και αντιμετώπισης των επιθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης:

Η  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών αφορά οντότητες και αντικείμενα που αξίζει να προστατευθούν. Ο Σύμβουλος Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, έρχεται να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν προκύψει από τις σύγχρονες εξελίξεις, μέσα από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα λάβει από την συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι ειδικές επαγγελματικές γνώσεις του επαγγελματία Συμβούλου Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • Τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων αποτελούν ένα από τα προσφιλέστερα θέματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και ένα από τα κεντρικά ζητήματα προβληματισμού για τους επιχειρηματίες και τους ερευνητές της πληροφορικής
 • Την αδυναμία αιτιολόγησης των μέτρων ασφαλείας με χρηματοοικονομικούς όρους αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν την επικοινωνία των ειδικών της πληροφορικής με τα διοικητικά στελέχη, με άμεση συνέπεια την αδυναμία εξασφάλισης της διαρκούς υποστήριξης της ανώτερης διοίκησης
 • Παραδείγματα έκθεσης μπορεί να αποτελέσουν: η παράνομη αποκάλυψη δεδομένων, η τροποποίηση δεδομένων και η απαγορευμένη αν και νόμιμη πρόσβαση σε ένα υπολογιστικό σύστημα
 • Την ανάλυση επικινδυνότητας (risk analysis) που απαντά στο ερώτημα της επιλογής αντιμέτρων που θα προσφέρουν προστασία ανάλογη των κινδύνων που απειλούν το πληροφοριακό σύστημα
 • Την προστασία των δεδομένων που προϋποθέτει αντίστοιχα την προστασία του λογισμικού και του υλικού που αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα.

Οι δεξιότητες του επαγγελματία Συμβούλου Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • Χρήση και σύνταξη κειμένων – εκθέσεων και αναφορών σε θέματα που αφορούν εργασίες που υλοποιεί ο Σύμβουλος, με παράλληλη ανάλυση δεδομένων και χρήση συμπερασμάτων.
 • Εστίαση στην λεπτομέρεια, η οποία οδηγεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση κι εφαρμογή των απαιτήσεων ποιότητας της εργασίας, αλλά και στην ολοκλήρωσή της με ασφάλεια.
 • Κριτική σκέψη – Μεθοδικότητα – Ευρηματικότητα – Εύρεση λύσεων – Επίλυση προβλημάτων – Αξιοποίηση εμπειρίας – Λήψη αποφάσεων στην υλοποίηση των εργασιών του Συμβούλου. Οι δεξιότητες αυτές συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, στον ορθό τρόπο επίλυσης των εντοπισμένων προβλημάτων κι αποκλίσεων.
 • Επικοινωνία στο χώρο εργασίας με τους συναδέλφους και τον εργοδότη. Η κατάλληλη και σαφής επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) οδηγεί τον επαγγελματία τεχνικό να κατανοεί επαρκώς τα εργασιακά του καθήκοντα, τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων του, καθώς και να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους συναδέλφους του και τον εργοδότη του, με σκοπό να αποφεύγεται σύγχυση πληροφοριών ή δυσνόητη εντολή.
 • Ταχύτητα αντίδρασης σε έκτακτες ή μη προβλεπόμενες καταστάσεις. Η ψυχραιμία, η νοητική διαύγεια, η ενημέρωση, η εκπαίδευση κι η ετοιμότητα αντίδρασης κι απόκρισης σε πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποβούν κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης που απασχολείται ο επαγγελματίας τεχνικός, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και διερχόμενων πλησίον του χώρου εργασίας, ακόμα και στην αποτροπή απόκλισης από προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ποιότητας, οικονομίας και χρόνου.
 • Διαχείριση χρόνου – Σχεδιασμός και οργάνωση εργασίας – Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού κι εργαλείων – Εφαρμογή συστημάτων/ μηχανισμών/ μεθόδων ελέγχου στην υλοποίηση των εργασιών του Συμβούλου. Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, καθώς και στην τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Αντίληψη κινδύνων κι εντοπισμός επισφαλών συνθηκών εργασίας – Ορθή εφαρμογή, χρήση και συντήρηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής.
 • Προστασίας (ΜΑΠ). Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εργασίας χωρίς τραυματισμούς, ατυχήματα ή απώλεια παραγωγικού χρόνου εργασίας, στοχεύοντας σε αποφυγή εμφάνισης έκτακτων ή μη προβλεπόμενων καταστάσεων.
 • Δεξιότητα σύγκρισης θεμάτων με θέματα που προέκυψαν στο παρελθόν και αφορούν εργασίες του τεχνικού – Δεξιότητα αντιπαράθεσης απέναντι σε εκτιμήσεις που δεν στηρίζονται σε αποδεκτές τεχνικές μεθόδους.
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης – Παρατηρητικότητα – Ικανότητα αντίληψης των χώρων. Με αυτές τις ικανότητες, ο Σύμβουλος μπορεί να κατανοήσει καλύτερα το επιτελούμενο έργο και να οργανώσει με πιο πρόσφορο τρόπο την εργασία, συντονίζοντας κατάλληλα τους βοηθούς του, καθώς και λαμβάνοντας κατάλληλες δράσεις για την αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας, με ασφάλεια κι εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Οι απαραίτητες ικανότητες του Συμβούλου Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • Λεκτική ικανότητα – Ικανότητα επικοινωνίας. Με αυτές τις ικανότητες, ο τεχνικός, αφενός κατανοεί τις οδηγίες και εντολές εργασίας που του έχουν δοθεί από τους ανωτέρους του κι αφετέρου μπορεί να δίνει τις σωστές και κατάλληλες κατευθύνσεις στους βοηθούς του για την ορθή επιτέλεση της αναλαμβανόμενης εργασίας.
 • Τεχνική ικανότητα – Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης εργασίας – Ικανότητα εύρεσης λύσεων.
 • Κριτική ικανότητα – Πρωτοβουλία. Αυτές οι ικανότητες συμβάλουν στον καλύτερο σχεδίασμά κι οργάνωση της εργασίας, στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εμφανιζόμενων προβλημάτων, στην εύρεση κατάλληλων λύσεων και στην αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας.
 • Γλώσσα επικοινωνίας (ανάγνωση, ομιλία και γραφή). Η γλώσσα θα πρέπει να είναι η Ελληνική καθώς και η Αγγλική σε ότι αφορά την κατανόηση τεχνικών όρων και εξειδικευμένης ορολογίας.Η επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) θα πρέπει να είναι η κατάλληλη, ώστε ο επαγγελματίας Συμβούλου Ελέγχου Ηλ.Εξοπλισμού να κατανοεί επαρκώς τα εργασιακά του καθήκοντα, να μπορεί να κατανοεί τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων του, να μπορεί να διαβάσει και κατανοήσει τα σχέδια κατασκευής και εγχειρίδια του κατασκευαστή (ανάλογα με το είδος του Υπολογιστή ή/και hardware), τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συνοδευτικά έγγραφα των υλικών, να μπορεί να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του και τους βοηθούς του και να αποφεύγεται σύγχυση πληροφοριών ή δυσνόητη εντολή.
 • Βασικές ικανότητες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης μερών ενός υπολογιστή ή/και hardware, ανάλογα με το είδος του και την προοριζόμενη χρήση του. Η τήρηση της ροής της εργασίας συμβάλει στην έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις ή πιθανή παρουσία δυσλειτουργιών και σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από την ποιότητα και την ασφάλεια της εργασίας.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικά Θέματα Πληροφορικής
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πνευματικά Δικαιώματα – Άδειες Χρήσης
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Αλγοριθμική Γλώσσα
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Εγκατάσταση Εφαρμογών
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Προστασία Δεδομένων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Υλοποίηση Εφαρμογών σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Γλώσσα προγραμματισμού python
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Γλώσσα JAVA

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις εργασίας ανάπτυξης, εγκατάστασης  και αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ειδικότερα θα πρέπει να εξοικειωθεί με θέματα ανάλυσης, σχεδίασης, μεθόδων κωδικοποίησης, ελέγχων και συντήρησης Λογισμικού. Παράλληλα να εξοικειωθεί ο καταρτιζόμενος με εργαλεία μοντελοποίησης της διαδικασίας ανάπτυξης ενός λογισμικού. Επίσης  να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος ικανότητες ανάλυσης και προγραμματισμού επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια της γλώσσας προγραμματισμού python και java. Να έρθει σε επαφή με τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και την διαχείριση δεικτών.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στο παρόν υλικό:

 1. Παρουσιάζονται βασικά θέματα πληροφορικής
 2. Αναφέρονται βασικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών.
 3. Γίνεται η εξοικείωση με τη λεκτική αναπαράσταση (ψευδοκώδικα) των αλγορίθμων
 4. Παρουσιάζονται τα βασικότερα κριτήρια για τη σχεδίαση ενός λογισμικού ή προγραμμάτων και τα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων. Επίσης, γίνεται αναφορά στον δομημένο προγραμματισμό και αναλύονται κάποιες πρακτικές προγραμματισμού. Αναφέρονται τεχνικές εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων μετά από testing
 5. Γίνεται περιεκτική και ουσιαστική παρουσίαση γλωσσών  προγραμματισμού. Οι γλώσσες έχουν απλό συντακτικό, εξαιρετική αναγνωσιμότητα. Με σημαντικές δυνατότητες προς διάφορες κατευθύνσεις (ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού). Κατάλληλες για αρχάριους και για έμπειρους προγραμματιστές. Αντικειμενοστραφής. Υπάρχουν αρκετά πακέτα υποστήριξης (βιβλιοθήκες).

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το υλικό αυτό (παρόν σχήμα εκπαίδευσης) έχει συγκεκριμένη δομή και αλληλουχία που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν –μεταξύ άλλων- τον εκπαιδευόμενο στα ακόλουθα:

 1. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντίστοιχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, βάσει υφιστάμενων μελετών και διαδικασιών
 2. Συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια
 3. Αξιολόγηση σε επίπεδο εφαρμογής-υλοποίησης-συντήρησης εφαρμογών λογισμικού, εφαρμόζοντας υφιστάμενες αναλύσεις και σχέδια ανάπτυξης.
 4. Εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του Πληροφοριακού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού
 5. Αναπτύσσει αυτόνομα, ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γλώσσα HTML
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: HTML 5
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: CSS
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: JAVASCRIPT

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι  να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες αφενός να  σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν εύχρηστες και αλληλεπιδραστικές ιστοσελίδες. Επιπλέον με τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων να αποκτήσουν τις απαραίτητες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις, για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση διαδικτυακών ιστότοπων και αποστολή /  από την πλευρά του client (πελάτη), ο οποίος και αποστέλλει δεδομένα στο server.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στο παρόν υλικό:

 1. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της γλώσσας HTML και HTML 5 καθώς και oi βασικές αρχές που την διέπουν, στις οποίες θα πρέπει να στηριχθεί ο σχεδιαστής ιστοσελίδων.
 2. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των στυλ σε μια ιστοσελίδα, ο τρόπο σύνταξης τους και ο τρόπος που επηρεάζουν τη διάταξη των στοιχείων της HTML και κατά επέκταση την εμφάνιση μιας δυναμικής ιστοσελίδας.
 3. Δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσει ο εκπαιδευόμενος ένα από τα βασικότερα δομικά στοιχεία μιας σύγχρονης ιστοσελίδας, τη γλώσσα συγγραφής σεναρίων Javascript. Μέσα από εκτενή και αναλυτικά παραδείγματα γνωρίζει τον τρόπο σύνταξης της Javascript και την αλληλεπίδραση της με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία μια ιστοσελίδας. Επίσης γνωείζει τον τρόπο σύνταξης και ανάπτυξης της json και jqwery.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το υλικό αυτό (παρόν σχήμα εκπαίδευσης) έχει συγκεκριμένη δομή και αλληλουχία που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν –μεταξύ άλλων- τον εκπαιδευόμενο στα ακόλουθα:

 1. Κατανοήσουν τις έννοιες, τους όρους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό web site και την ανάπτυξη τους
 2. Κατανοήσουν τις θεωρίες και τις αρχές στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη web sites.
 3. Επιδείξουν πώς να αναπτύξουν ιστοσελίδες μέσα από μια επαναληπτική διαδικασία. Κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού και τις τεχνικές δυναμικής ανάπτυξης εφαρμογών web.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: RDBMS (MySQL, PHP)

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει  ή να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζόμενων που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν ως τεχνικοί πληροφορικής,  οι οποίοι αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν , και να αναπτύξουν βάσεις δεδομένων με την χρήση κατάλληλης τεχνολογίας ,  ή να διαχειριστούν μια υπάρχουσα βάση βελτιώνοντας την ασφάλεια και την λειτουργικότητα της. Να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σωστά και με τρόπο που να διευκολύνει την επιχείρηση μια εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων, να θέτουν απλά η πολύπλοκα ερωτήματα στη βάση και να ορίζουν τις παραμέτρους εκείνες που θα οδηγήσουν στην βέλτιστη απόδοση του συστήματος.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στο παρόν υλικό παρουσιάζονται βασικές έννοιες για τις βάσεις δεδομένων, βασικές  λειτουργίες, τα υποσυστήματα από τα οποία αποτελείται και οι κατηγορίες ΣΔΒΔ. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων, οι τρόποι σχεδιασμού και οι διαφορές τους. Παρουσιάζεται η επίδραση της τεχνολογίας στην ασφάλεια των ΣΔΒΔ, ο ρόλος του διαχειριστή και τα εργαλεία διαχείρισης των αντίστοιχων συστημάτων. Παρουσιάζεται με αναλυτικό τρόπο η γλώσσα sql σε επίπεδο ορισμού και διαχείρισης δεδομένων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το υλικό αυτό (παρόν σχήμα εκπαίδευσης) έχει συγκεκριμένη δομή και αλληλουχία που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν –μεταξύ άλλων- τον εκπαιδευόμενο στα ακόλουθα:

 1. έχουν διαμορφώσει αντίληψη για το ρόλο και τα πλεονεκτήματα των ΣΒΔ στη διαχείριση των δεδομένων.
 2. γνωρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων.
 3. μπορούν να περιγράφουν τα βασικά συστατικά στοιχεία και την αρχιτεκτονική ενός συστήματος βάσεων δεδομένων.
 4. κατανοούν τη διαδικασία σχεδιασμού μιας ΒΔ.
 5. κατανοούν τη χρήση των μοντέλων υψηλού επιπέδου για την αναπαράσταση της δομής των δεδομένων.
 6. μπορούν να ορίζουν μοντέλα ΟΣ και να εξηγούν τις οντότητες και τις συσχετίσεις σε αυτό το μοντέλο.
 7. κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων σε σχέσεις.
 8. γνωρίζουν τους περιορισμούς και τις πράξεις του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων.
 9. μπορούν να μετατρέπουν ένα διάγραμμα ΟΣ σε σχεσιακό σχήμα.
 10. μπορούν να υλοποιούν ένα σχεσιακό μοντέλο χρησιμοποιώντας ένα ΣΔΒΔ γενικού σκοπού.
 11. γνωρίζουν τις εντολές της SQL για την ανάκτηση δεδομένων από μια σχεσιακή βάση δεδομένων.
 12. μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ανάκτησης δεδομένων του ΣΔΒΔ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Συστήματα ΣΔΒΔ (DBMS)
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Βάσεις Δεδομένων και SQL
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διαχείριση Δεδομένων με SQL
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Συνοπτικός Οδηγός SQL

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει  ή να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των καταρτιζόμενων που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν ως τεχνικοί πληροφορικής,  οι οποίοι αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν , και να αναπτύξουν βάσεις δεδομένων με την χρήση κατάλληλης τεχνολογίας ,  ή να διαχειριστούν μια υπάρχουσα βάση βελτιώνοντας την ασφάλεια και την λειτουργικότητα της. Να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σωστά και με τρόπο που να διευκολύνει την επιχείρηση μια εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων, να θέτουν απλά η πολύπλοκα ερωτήματα στη βάση και να ορίζουν τις παραμέτρους εκείνες που θα οδηγήσουν στην βέλτιστη απόδοση του συστήματος.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στο παρόν υλικό:

 1. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες για τις βάσεις δεδομένων, βασικές λειτουργίες, τα υποσυστήματα από τα οποία αποτελείται και οι κατηγορίες ΣΔΒΔ. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά την έννοια τη συναλλαγής, τις απαιτήσεις αξιοπιστίας ACID, την αρχιτεκτονική τριών επιπέδων ANSI/SPARK και γνωριμία με τα δημοφιλέστερα συστήματα ΣΔΒΔ,
 2. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων, οι τρόποι σχεδιασμού και οι διαφορές τους. Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να προσδιορίζει οντότητες με τις ιδιότητες και τα γνωρίσματα τους και τον τρόπο να επιλέγει πρωτεύοντα κλειδιά για μια οντότητα. Στη συνέχεια να γνωρίσει το Μοντέλο Οντοτήτων συσχετίσεων και τη σπουδαιότητα του καθώς και το Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων.
 3. Παρουσιάζεται η επίδραση της τεχνολογίας στην ασφάλεια των ΣΔΒΔ, ο ρόλος του διαχειριστή και τα εργαλεία διαχείρισης των αντίστοιχων συστημάτων
 4. Παρουσιάζεται με αναλυτικό τρόπο η γλώσσα sql σε επίπεδο ορισμού και διαχείρισης δεδομένων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το υλικό αυτό (παρόν σχήμα εκπαίδευσης) έχει συγκεκριμένη δομή και αλληλουχία που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν –μεταξύ άλλων- τον εκπαιδευόμενο στα ακόλουθα:

 1. έχουν διαμορφώσει αντίληψη για το ρόλο και τα πλεονεκτήματα των ΣΒΔ στη διαχείριση των δεδομένων.
 2. γνωρίζουν τις διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων.
 3. μπορούν να περιγράφουν τα βασικά συστατικά στοιχεία και την αρχιτεκτονική ενός συστήματος βάσεων δεδομένων.
 4. κατανοούν τη διαδικασία σχεδιασμού μιας ΒΔ.
 5. κατανοούν τη χρήση των μοντέλων υψηλού επιπέδου για την αναπαράσταση της δομής των δεδομένων.
 6. μπορούν να ορίζουν μοντέλα ΟΣ και να εξηγούν τις οντότητες και τις συσχετίσεις σε αυτό το μοντέλο.
 7. κατανοούν τον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων σε σχέσεις.
 8. γνωρίζουν τους περιορισμούς και τις πράξεις του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων.
 9. μπορούν να μετατρέπουν ένα διάγραμμα ΟΣ σε σχεσιακό σχήμα.
 10. μπορούν να υλοποιούν ένα σχεσιακό μοντέλο χρησιμοποιώντας ένα ΣΔΒΔ γενικού σκοπού.
 11. γνωρίζουν τις εντολές της SQL για την ανάκτηση δεδομένων από μια σχεσιακή βάση δεδομένων.
 12. μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ανάκτησης δεδομένων του ΣΔΒΔ
 13. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6:
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ικανότητες τεχνικού Η/Υ και Δικτύων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικές αρχές Πληροφορικής
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βασική Δομή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Το εσωτερικό ενός Η/Υ – Συναρμολόγηση & Συνδεσμολογία
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Βασικές έννοιες Δικτύων Η/Υ
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Γενικές έννοιες επικοινωνιών & δικτύων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Τεχνολογίες και Τεχνικές Δικτύων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Ταξινόμηση δικτύων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Συσκευές Διασύνδεσης
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Δίκτυα IP, διευθυνσιοδότηση σε δίκτυα IP, Υποδικτύωση
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Σύνδεση στο Internet
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Intranet – Extranet

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν  γνώσεις στο υλικό και την αρχιτεκτονική των υπολογιστών  και στη συνέχεια να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών. Επίσης, να αποκτήσουν δεξιότητες με τις οποίες θα είναι ικανοί να εγκαταστήσουν ένα τοπικό δίκτυο και να κάνουν τις απαραίτητες παραμετροποιήσεις του δικτύου  και να συντηρεί τους Η/Υ και τα υπολογιστικά δίκτυα.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στο παρόν υλικό παρουσιάζονται τα εργασιακά καθήκοντα, οι γενικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, καθώς και οι δεξιότητές του του τεχνικού Η/Υ και δικτύων στο χώρο εργασίας του. Αναφέρονται βασικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών, η βασική δομή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παρουσιάζονται  η έννοια του δικτύου που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην καθημερινή μας ζωή και οι βασικές αρχές των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γίνεται ανάλυση των τρόπων και των συσκευών διασύνδεσης των δικτύων ανεξαρτήτως μεγέθους και ανάλυση των τρόπων και των βημάτων για την ορθή διευθυνσιοδότηση και υποδικτύωση (subnetting) των δικτύων Η/Υ. Δίδεται έμφαση στο Internet, τις λειτουργίες του, την ασφάλεια και τους κινδύνους που το διέπουν και στις ιδιαιτερότητες των Intranet & Extranets και να κάνει διακριτή την χρήση τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το υλικό αυτό (παρόν σχήμα εκπαίδευσης) έχει συγκεκριμένη δομή και αλληλουχία που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν –μεταξύ άλλων- τον εκπαιδευόμενο να:

 1. Χρησιμοποιεί με άριστο τρόπο τους υπολογιστές
 2. επεξεργάζεται, συναρμολογεί, θέτει σε λειτουργία, χειρίζεται, επισκευάζει, συντηρεί και προγραμματίζει ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 3. συναρμολογεί, εγκαθιστά, χειρίζεται, συντηρεί και επισκευάζει τις περιφερειακές μονάδες των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 4. ασχολείται με τη συντήρηση και την επισκευή ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
 5. Εγκαθιστά και αναβαθμίζει το λειτουργικό σύστημα των Η/Υ, το υλικό και το σύνολο των εφαρμογών
 6. Συντηρεί τους Η/Υ και τα υπολογιστικά δίκτυα & επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση βλαβών
 7. Εκτελεί τακτικούς ελέγχους στο hardware και software Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και δικτύων
 8. Προϋπολογίζει το κόστος και το χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας
 9. Συμμετέχει σε έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 10. Διαχειρίζεται και επιτηρεί δίκτυα & υποσυστήματά τους καθώς και υπολογιστικά συστήματα που διασυνδέονται μέσω αυτού
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές Έννοιες Δικτύων Υπολογιστών
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Γενικές Έννοιες Επικοινωνιών & Δικτύων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ταξινόμηση Δικτύων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Δίκτυα IP, Διευθυνσιοδότηση σε Δίκτυα IP, Υποδικτύωση
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Σύνδεση στο Internet
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Συσκευές Διασύνδεσης
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Τεχνολογίες & Τεχνικές Δικτύων

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Βασικός σκοπός του προγράμματος αποτελεί η κατάρτιση του επαγγελματία Βοηθού τεχνικού δικτύων και δεδομένων, σε απαραίτητες υπευθυνότητες κι αρμοδιότητες, όπως:

 • Λήψη ή/και πρόταση μέτρων για την εξάλειψή τους ή και την αποκατάσταση της ομαλής, (στα πλαίσια προδιαγραφών και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων) κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραμματισμένης ή μη, εκκίνησης ή παύσης λειτουργίας των συστημάτων
 • Εφαρμογή οδηγιών για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών ή καθορίζει μόνος του συγκεκριμένη μεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης, εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών γενικότερα
 • Εξασφάλιση, επί τόπου, ή και σε εργαστήριο τόσο της πρόχειρης επισκευής ή αποκατάστασης λειτουργίας, όσο και διορθωτικής συντήρησης, προληπτική ή προγραμματιζόμενη εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων τμηματικά ή ολοκληρωμένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τομέα ευθύνης του
 • Προϋπολογισμός κόστους απόκτησης δικτυακών συσκευών Συμμετέχει σε έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ανάγνωση και κατανόηση σχεδίου υλοποίησης έργου (Project Plan) σε θεματικές ενότητες σχετικές με λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων
 • Συνεργάζεται με την ιεραρχία ή εξουσιοδοτημένα άτομα και ενσωματώνεται με ομάδες εργασίας, στα πλαίσια των κανονισμών.
 • Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για ειδικά θέματα, τεχνικά ή επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας
 • Επιτήρηση δικτύου οργανισμού με τη βοήθεια της κατάλληλης εφαρμογής επίβλεψης & διαχείρισης ο Ανάλυση διαφορετικών alert που προκύπτουν
 • Ιεράρχηση επίπτωσης προβλημάτων & ενημέρωση κατάλληλου ατόμου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του οργανισμού Μελετά και σχεδιάζει ένα δίκτυο
 • Σύνταξη απλού τεχνικού κειμένου ο Κατάρτιση απλού σχεδίου εγκατάστασης
 • Τοποθέτηση, διευθέτηση, εγκατάσταση, ενεργοποίηση εξοπλισμού σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τις οδηγίες του κατασκευαστή ο Γνώση εξοπλισμού προστασίας δικτύων και συστημάτων πληροφορικής
 • Εφαρμογή μεθόδων με όργανα και εργαλεία ανάλυσης, διάγνωσης και άρσης βλαβών δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής. Αναλύει επιδόσεις του δικτύου
 • Εφαρμογή μεθόδων και μέσων αξιολόγησης επίδοσης δικτύων δεδομένων

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης:

H εποχή που βιώνουμε είναι επαναστατική, εκρήγνυται. Πολλά πράγματα απ’ αυτά που συνηθίζαμε αλλάζουν και μάλιστα αλλάζουν με τέτοιους ρυθμούς που δύσκολα μπορούμε να ακολουθήσουμε και ακόμα πιο δύσκολα να αφομοιώσουμε.

Στην εποχή μας, η έκρηξη βρίσκεται στην επικοινωνία, στην πληροφορία. Μιλάμε για παγκόσμια δίκτυα υπολογιστών, για λεωφόρους πληροφορίας, για έλεγχο της πληροφορίας, για ταχύτητα επικοινωνίας, για κρυπτογράφηση, πιστοποίηση και ασφάλεια στην επικοινωνία.

Η  τεχνολογία δικτύωσης υπολογιστών, το Internet, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές πιέσεις και την ανάγκη για δημιουργία μεγαλύτερων, ανθεκτικότερων και πιο ευέλικτων επιχειρηματικών σχημάτων, διαμόρφωσαν ένα τοπίο που η πληροφορία, η άμεση και η έγκυρη ενημέρωση, έχουν κυρίαρχο ρόλο στην αποτελεσματικότητα μας, στο λειτουργικό μας κόστος, στις ευκαιρίες που έχουμε για επιτυχία και για ανάπτυξη, και τελικά καθορίζουν όχι μόνο την επιτυχία αλλά και την άμεση επιχειρηματική μας βιωσιμότητα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι ειδικές επαγγελματικές γνώσεις του επαγγελματία Βοηθού τεχνικού δικτύων και δεδομένων, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • Συγκέντρωση και ερμηνεία πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία Πληροφορικής, κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά με τα βασικά υπολογιστικά συστήματα, όσο και για τα εξαρτήματα – τμήματα αυτών
 • Σχέδια – Προδιαγραφές – Συνδεσμολογία
 • Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών, προδιαγραφών καισυνδεσμολογιών για τοπικά δίκτυα, υπολογιστές θέσεων εργασίας και δίκτυα
 • Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης και συντήρησης ο Εγκατάσταση, ρύθμιση, διαχείριση, συντήρηση & επίλυση προβλημάτων σε ένα δίκτυο μεσαίου μεγέθους με routers & switches Τεχνολογία – Πρότυπα – Συνδεσμολογία
 • Τεχνολογία και συνδεσμολογία φορητών υπολογιστών ο Αναγνώριση τεχνολογίας και εφαρμοζόμενων προτύπων ο Αναγνώριση συνδεσμολογίας και τρόποι παρέμβασης ο Εισαγωγικές έννοιες και ορολογίες της ασύρματης δικτύωσης Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση Η/Υ – Συνδεσμολογία
 • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με τα δίκτυα υπολογιστών ο Πώληση προϊόντων πληροφορικής βάσει χαρακτηριστικών
 • Εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.
 • Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου & των κανόνων
 • Αναγνώριση των υλικών για ανακύκλωση

Οι δεξιότητες του επαγγελματία επαγγελματία Βοηθού τεχνικού δικτύων και δεδομένων, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • Χρήση και σύνταξη κειμένων – εκθέσεων και αναφορών σε θέματα που αφορούν εργασίες που υλοποιεί ο Σύμβουλος, με παράλληλη ανάλυση δεδομένων και χρήση συμπερασμάτων.
 • Εστίαση στην λεπτομέρεια, η οποία οδηγεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση κι εφαρμογή των απαιτήσεων ποιότητας της εργασίας, αλλά και στην ολοκλήρωσή της με ασφάλεια.
 • Κριτική σκέψη – Μεθοδικότητα – Ευρηματικότητα – Εύρεση λύσεων – Επίλυση προβλημάτων – Αξιοποίηση εμπειρίας – Λήψη αποφάσεων στην υλοποίηση των εργασιών του Συμβούλου. Οι δεξιότητες αυτές συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, στον ορθό τρόπο επίλυσης των εντοπισμένων προβλημάτων κι αποκλίσεων.
 • Επικοινωνία στο χώρο εργασίας με τους συναδέλφους και τον εργοδότη. Η κατάλληλη και σαφής επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) οδηγεί τον επαγγελματία τεχνικό να κατανοεί επαρκώς τα εργασιακά του καθήκοντα, τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων του, καθώς και να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους συναδέλφους του και τον εργοδότη του, με σκοπό να αποφεύγεται σύγχυση πληροφοριών ή δυσνόητη εντολή.
 • Ταχύτητα αντίδρασης σε έκτακτες ή μη προβλεπόμενες καταστάσεις. Η ψυχραιμία, η νοητική διαύγεια, η ενημέρωση, η εκπαίδευση κι η ετοιμότητα αντίδρασης κι απόκρισης σε πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποβούν κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης που απασχολείται ο επαγγελματίας τεχνικός, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και διερχόμενων πλησίον του χώρου εργασίας, ακόμα και στην αποτροπή απόκλισης από προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ποιότητας, οικονομίας και χρόνου.
 • Διαχείριση χρόνου – Σχεδιασμός και οργάνωση εργασίας – Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού κι εργαλείων – Εφαρμογή συστημάτων/ μηχανισμών/ μεθόδων ελέγχου στην υλοποίηση των εργασιών του τεχνικού Η/Υ και Δικτύων. Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, καθώς και στην τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Αντίληψη κινδύνων κι εντοπισμός επισφαλών συνθηκών εργασίας – Ορθή εφαρμογή, χρήση και συντήρηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής.
 • Προστασίας (ΜΑΠ). Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εργασίας χωρίς τραυματισμούς, ατυχήματα ή απώλεια παραγωγικού χρόνου εργασίας, στοχεύοντας σε αποφυγή εμφάνισης έκτακτων ή μη προβλεπόμενων καταστάσεων.
 • Δεξιότητα σύγκρισης θεμάτων με θέματα που προέκυψαν στο παρελθόν και αφορούν εργασίες του τεχνικού – Δεξιότητα αντιπαράθεσης απέναντι σε εκτιμήσεις που δεν στηρίζονται σε αποδεκτές τεχνικές μεθόδους.
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης – Παρατηρητικότητα – Ικανότητα αντίληψης των χώρων. Με αυτές τις ικανότητες, ο τεχνικός Η/Υ και Δικτύων μπορεί να κατανοήσει καλύτερα το επιτελούμενο έργο και να οργανώσει με πιο πρόσφορο τρόπο την εργασία, συντονίζοντας κατάλληλα τους βοηθούς του, καθώς και λαμβάνοντας κατάλληλες δράσεις για την αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας, με ασφάλεια κι εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Οι απαραίτητες ικανότητες του Βοηθού τεχνικού δικτύων και δεδομένων, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • Λεκτική ικανότητα – Ικανότητα επικοινωνίας. Με αυτές τις ικανότητες, ο τεχνικός, αφενός κατανοεί τις οδηγίες και εντολές εργασίας που του έχουν δοθεί από τους ανωτέρους του κι αφετέρου μπορεί να δίνει τις σωστές και κατάλληλες κατευθύνσεις στους βοηθούς του για την ορθή επιτέλεση της αναλαμβανόμενης εργασίας.
 • Τεχνική ικανότητα – Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης εργασίας – Ικανότητα εύρεσης λύσεων.
 • Κριτική ικανότητα – Πρωτοβουλία. Αυτές οι ικανότητες συμβάλουν στον καλύτερο σχεδίασμά κι οργάνωση της εργασίας, στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εμφανιζόμενων προβλημάτων, στην εύρεση κατάλληλων λύσεων και στην αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας.
 • Γλώσσα επικοινωνίας (ανάγνωση, ομιλία και γραφή). Η γλώσσα θα πρέπει να είναι η Ελληνική καθώς και η Αγγλική σε ότι αφορά την κατανόηση τεχνικών όρων και εξειδικευμένης ορολογίας.
 • Βασικές ικανότητες τεχνολογίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και εξαρτημάτων σύνθεσης,εγκατάστασης συντήρησης κι αποσυναρμολόγησης Η/Υ και δικτύων.
 • Βασικές ικανότητες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης μερών ενός υπολογιστή ή/και hardware, ανάλογα με το είδος του και την προοριζόμενη χρήση του. Η τήρηση της ροής της εργασίας συμβάλει στην έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις ή πιθανή παρουσία δυσλειτουργιών και σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από την ποιότητα και την ασφάλεια της εργασίας.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές έννοιες Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Βασικά Θέματα Δικτύων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Αυθεντικοποίηση & Κρυπτογράφηση
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ασφάλεια Εφαρμογών, Συστημάτων και Δεδομένων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν  με τις μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής επιχειρήσεων και οργανισμών. Να γνωρίζουν τα προβλήματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, τους μηχανισμούς και τις τεχνολογίες προστασίας τους, και να εκπαιδευτούν στον προσδιορισμό ευπαθειών, στην ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας, στην εφαρμογή μέτρων προστασίας, καθώς και στην υλοποίηση κρυπτογραφικών αλγορίθμων.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος

Στο παρόν υλικό:

 1. Παρουσιάζονται βασικά θέματα Ασφάλειας
 2. Γίνεται εκτενής αναφορά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της κυβερνοασφάλειας
 3. Παρουσιάζονται Πολιτικές Ασφάλειας και ανάκαμψης από καταστροφές
 4. Γίνεται εκτενής αναφορά στα είδη υποκλοπών και το κακόβουλο λογισμικό.
 5. Παρουσιάζονται τρόποι προστασίας Δικτυακών Συστημάτων
 6. Παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο αλγόριθμοι κρυπτογράφησης
 7. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά ασφάλειας εφαρμογών, συστημάτων και δεδομένων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το υλικό αυτό (παρόν σχήμα εκπαίδευσης) έχει συγκεκριμένη δομή και αλληλουχία που έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν –μεταξύ άλλων- τον εκπαιδευόμενο στα ακόλουθα:

 1. Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 2. Να προσδιορίζουν τις ευπάθειες, τις απειλές και την εκτίμηση επικινδυνότητας σε ένα Πληροφοριακό σύστημα
 3. Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν μοντέλα και πολιτικές ελέγχου πρόσβασης και να είναι σε θέση να αναπτύξουν μια κατάλληλη πολιτική ασφάλειας και τους απαραίτητους μηχανισμούς προστασίας που θα την υποστηρίξουν
 4. Να αξιολογούν και να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τους κατάλληλους κρυπτογραφικούς αλγόριθμους.
 5. Να αναλύουν και να αξιολογούν τις ευπάθειες των Web συστημάτων και να ειναι σε θέση να προτείνουν τους κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας
 6. Να γνωρίζουν τα πρότυπα και πλαίσια ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων καθώς και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο περι προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Νέες Τεχνολογίες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Δομή-Αρχιτεκτονική Εξοπλισμού Υπολογιστή
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Βασικές Έννοιες Δικτύων Υπολογιστών
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Συναρμολόγηση & Συνδεσμολογία Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Βασικός σκοπός του προγράμματος αποτελεί η κατάρτιση του επαγγελματία Συμβούλου Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, σε απαραίτητες υπευθυνότητες κι αρμοδιότητες, όπως:

 • Κατανόηση βασικών μερών υλικού και λογισμικού από τα οποία απαρτίζεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής
 • Κατανόηση ή εύρεση νέων τρόπων παρέμβασης σε μια υπολογιστική μηχανή βάσει των αναγκών ή και προδιαγραφών που απαιτούνται (εγκατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, έλεγχος)
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων λογισμικού σε θέσεις εργασίας ή/και Server
 • Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος σε υπολογιστή θέσης εργασίας ή/και Server
 • Παραμετροποίηση λειτουργιών λογισμικού και προγραμμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε χρήστη ή βάσει των προδιαγραφών του συστήματος.
 • Αναβάθμιση λειτουργικών συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και αναβάθμιση περιφερειακών συσκευών (π.χ. εκτυπωτές, οθόνες, ποντίκια, κάμερες, σκάνερ, κ.α.)
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και αναβάθμιση συσκευών hardware (σκληροί δίσκοι, οπτικά μέσα, μητρική κάρτα, κάρτες γραφικών, κάρτες ήχου, μνήμες RAM, τροφοδοτικό, κουτιά, επεξεργαστές κ.α.)
 • Εντοπισμός και αποκατάσταση των βλαβών ή των αιτιών των βλαβών ή και δυσλειτουργιών των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων
 • Λήψη ή/και πρόταση μέτρων για την εξάλειψή τους ή και την αποκατάσταση της ομαλής, (στα πλαίσια προδιαγραφών και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων) κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραμματισμένης ή μη, εκκίνησης ή παύσης λειτουργίας των συστημάτων
 • Εφαρμογή οδηγιών για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών ή καθορίζει μόνος του συγκεκριμένη μεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης, εντοπισμού και αποκατάστασης βλαβών γενικότερα
 • Εξασφάλιση, επί τόπου, ή και σε εργαστήριο τόσο της πρόχειρης επισκευής ή αποκατάστασης λειτουργίας, όσο και διορθωτικής συντήρησης, προληπτική ή προγραμματιζόμενη εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων τμηματικά ή ολοκληρωμένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τομέα ευθύνης του
 • Έλεγχος και εκτέλεση απλών εργασιών διόρθωσης προβλημάτων Software και hardware των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή εσωτερικούς υπηρεσιακούς κανονισμούς ή τις οδηγίες
 • Έλεγχοι στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργασιών προς εκτέλεση
 • Επιλογή, προμήθεια και αποθήκευση υπολογιστών και δικτύων σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις εσωτερικές οδηγίες
 • Προϋπολογισμός κόστους απόκτησης δικτυακών συσκευών Συμμετέχει σε έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ανάγνωση και κατανόηση σχεδίου υλοποίησης έργου (Project Plan) σε θεματικές ενότητες σχετικές με λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων
 • Επιτήρηση δικτύου οργανισμού με τη βοήθεια της κατάλληλης εφαρμογής επίβλεψης & διαχείρισης ο Ανάλυση διαφορετικών alert που προκύπτουν
 • Ιεράρχηση επίπτωσης προβλημάτων & ενημέρωση κατάλληλου ατόμου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του οργανισμού Μελετά και σχεδιάζει ένα δίκτυο
 • Εφαρμογή βασικών γνώσεων δομημένης καλωδίωσης ο Γνώση χειρισμού υλικών δομής τηλεπικοινωνιακών δικτύων γενικώς, δικτύων δεδομένων και συστημάτων πληροφορικής. Αρχές λειτουργίας συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)
 • Σύνταξη απλού τεχνικού κειμένου ο Κατάρτιση απλού σχεδίου εγκατάστασης
 • Τοποθέτηση, διευθέτηση, εγκατάσταση, ενεργοποίηση εξοπλισμού σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τις οδηγίες του κατασκευαστή ο Γνώση εξοπλισμού προστασίας δικτύων και συστημάτων πληροφορικής
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά και κριτήρια επιλογής συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)
 • Εφαρμογή μεθόδων με όργανα και εργαλεία ανάλυσης, διάγνωσης και άρσης βλαβών δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής. Αναλύει επιδόσεις του δικτύου
 • Εφαρμογή μεθόδων και μέσων αξιολόγησης επίδοσης δικτύων δεδομένων

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης:

Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η εισδοχή τους στις περισσότερες ατομικές, κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες των ανθρώπων προσδίδουν ενδιαφέρον στη μελέτη των επαγγελματικών προοπτικών που προσφέρουν στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν πλέον συγκλίνει και συνυπάρχουν σχεδόν σε κάθε προϊόν και υπηρεσία, «διεισδύουν» ολοένα και περισσότερο στη ζωή των ανθρώπων. Οι ΤΠΕ επεκτείνουν την παρουσία τους πέρα από τη βιομηχανική παραγωγή και την υποστήριξη της διοίκησης των επιχειρήσεων στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, όπως για παράδειγμα η αγροτική παραγωγή, των μεταφορών, των υπηρεσιών υγείας κ.λπ.

Ο Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, έρχεται να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν προκύψει από τις σύγχρονες εξελίξεις, μέσα από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα λάβει από την συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Οι ειδικές επαγγελματικές γνώσεις του επαγγελματία Συμβούλου Ελέγχου Ηλ.Εξοπλισμού, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • Γνώση των βασικών εννοιών της πληροφορικής, την εσωτερική δομή, οργάνωση και λειτουργία του υπολογιστή & των δικτύων. Τρόποι αποθήκευσης και διακίνησης της πληροφορίας μέσα στον υπολογιστή και το δίκτυο.
 • Η δομή, ο ρόλος, οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή ο Η δομή και οι λειτουργίες ενός δικτύου υπολογιστών ο Κατανόηση και αναγνώριση βάσεων δεδομένων (databases) ο Περιφερειακές μονάδες του υπολογιστή ο Μονάδες δικτύων
 • Συγκέντρωση και ερμηνεία πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία Πληροφορικής, κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά με τα βασικά υπολογιστικά συστήματα, όσο και για τα εξαρτήματα – τμήματα αυτών
 • Σχέδια – Προδιαγραφές – Συνδεσμολογία
 • Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών, προδιαγραφών καισυνδεσμολογιών για τοπικά δίκτυα, υπολογιστές θέσεων εργασίας και δίκτυα
 • Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης και συντήρησης ο Εγκατάσταση, ρύθμιση, διαχείριση, συντήρηση & επίλυση
 • προβλημάτων σε ένα δίκτυο μεσαίου μεγέθους με routers & switches Τεχνολογία – Πρότυπα – Συνδεσμολογία
 • Τεχνολογία σταθερών υπολογιστών (hardware). Επεξεργαστές, μητρική κάρτα, κάρτα γραφικών, τροφοδοτικό, μνήμες, οπτικά μέσα, κουτί κ.α.
 • Τεχνολογία και συνδεσμολογία φορητών υπολογιστών ο Αναγνώριση τεχνολογίας και εφαρμοζόμενων προτύπων ο Αναγνώριση συνδεσμολογίας και τρόποι παρέμβασης ο Εισαγωγικές έννοιες και ορολογίες της ασύρματης δικτύωσης Συναρμολόγηση/ Αποσυναρμολόγηση Η/Υ – Συνδεσμολογία
 • Κατηγορίες, ιδιότητες και εφαρμογές συσκευών hardware και περιφερειακών.
 • Επισκευή, αποκατάσταση λειτουργίας, διορθωτική συντήρηση, εγκατάσταση και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και περιφερειακών συσκευών.
 • Τρόποι πρόληψης και διατήρησης αρχείων. Πηγές κινδύνων και τρόποι αντιμετώπισης. Ιοί, firewall, δικαιώματα χρηστών, backup, εκκαθάριση, κ.α.
 • Πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με τα δίκτυα υπολογιστών ο Πώληση προϊόντων πληροφορικής βάσει χαρακτηριστικών
 • Εφαρμογή των κανόνων που αναφέρονται στην υγιεινή και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.
 • Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου & των κανόνων
 • Αναγνώριση των υλικών για ανακύκλωση

Οι δεξιότητες του επαγγελματία Συμβούλου Ελέγχου Ηλ.Εξοπλισμού, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • Χρήση και σύνταξη κειμένων – εκθέσεων και αναφορών σε θέματα που αφορούν εργασίες που υλοποιεί ο Σύμβουλος, με παράλληλη ανάλυση δεδομένων και χρήση συμπερασμάτων.
 • Εστίαση στην λεπτομέρεια, η οποία οδηγεί στην απρόσκοπτη υλοποίηση κι εφαρμογή των απαιτήσεων ποιότητας της εργασίας, αλλά και στην ολοκλήρωσή της με ασφάλεια.
 • Κριτική σκέψη – Μεθοδικότητα – Ευρηματικότητα – Εύρεση λύσεων – Επίλυση προβλημάτων – Αξιοποίηση εμπειρίας – Λήψη αποφάσεων στην υλοποίηση των εργασιών του Συμβούλου. Οι δεξιότητες αυτές συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, στον ορθό τρόπο επίλυσης των εντοπισμένων προβλημάτων κι αποκλίσεων.
 • Επικοινωνία στο χώρο εργασίας με τους συναδέλφους και τον εργοδότη. Η κατάλληλη και σαφής επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) οδηγεί τον επαγγελματία τεχνικό να κατανοεί επαρκώς τα εργασιακά του καθήκοντα, τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων του, καθώς και να συνεργάζεται εποικοδομητικά με τους συναδέλφους του και τον εργοδότη του, με σκοπό να αποφεύγεται σύγχυση πληροφοριών ή δυσνόητη εντολή.
 • Ταχύτητα αντίδρασης σε έκτακτες ή μη προβλεπόμενες καταστάσεις. Η ψυχραιμία, η νοητική διαύγεια, η ενημέρωση, η εκπαίδευση κι η ετοιμότητα αντίδρασης κι απόκρισης σε πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποβούν κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης που απασχολείται ο επαγγελματίας τεχνικός, καθώς και για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και διερχόμενων πλησίον του χώρου εργασίας, ακόμα και στην αποτροπή απόκλισης από προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις ποιότητας, οικονομίας και χρόνου.
 • Διαχείριση χρόνου – Σχεδιασμός και οργάνωση εργασίας – Ακριβής χειρισμός εξοπλισμού κι εργαλείων – Εφαρμογή συστημάτων/ μηχανισμών/ μεθόδων ελέγχου στην υλοποίηση των εργασιών του τεχνικού Η/Υ και Δικτύων. Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης, στην αποφυγή απρόβλεπτων κι ανεπιθύμητων καταστάσεων, καθώς και στην τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Αντίληψη κινδύνων κι εντοπισμός επισφαλών συνθηκών εργασίας – Ορθή εφαρμογή, χρήση και συντήρηση των προβλεπόμενων Μέσων Ατομικής.
 • Προστασίας (ΜΑΠ). Η αξιοποίηση αυτών των δεξιοτήτων συμβάλουν στην ολοκλήρωση της εργασίας χωρίς τραυματισμούς, ατυχήματα ή απώλεια παραγωγικού χρόνου εργασίας, στοχεύοντας σε αποφυγή εμφάνισης έκτακτων ή μη προβλεπόμενων καταστάσεων.
 • Δεξιότητα σύγκρισης θεμάτων με θέματα που προέκυψαν στο παρελθόν και αφορούν εργασίες του τεχνικού – Δεξιότητα αντιπαράθεσης απέναντι σε εκτιμήσεις που δεν στηρίζονται σε αποδεκτές τεχνικές μεθόδους.
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης – Παρατηρητικότητα – Ικανότητα αντίληψης των χώρων. Με αυτές τις ικανότητες, ο τεχνικός Η/Υ και Δικτύων μπορεί να κατανοήσει καλύτερα το επιτελούμενο έργο και να οργανώσει με πιο πρόσφορο τρόπο την εργασία, συντονίζοντας κατάλληλα τους βοηθούς του, καθώς και λαμβάνοντας κατάλληλες δράσεις για την αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας, με ασφάλεια κι εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Οι απαραίτητες ικανότητες του Συμβούλου Ελέγχου Ηλ.Εξοπλισμού, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια τα εργασιακά του καθήκοντα είναι οι εξής:

 • Λεκτική ικανότητα – Ικανότητα επικοινωνίας. Με αυτές τις ικανότητες, ο τεχνικός, αφενός κατανοεί τις οδηγίες και εντολές εργασίας που του έχουν δοθεί από τους ανωτέρους του κι αφετέρου μπορεί να δίνει τις σωστές και κατάλληλες κατευθύνσεις στους βοηθούς του για την ορθή επιτέλεση της αναλαμβανόμενης εργασίας.
 • Τεχνική ικανότητα – Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης εργασίας – Ικανότητα εύρεσης λύσεων.
 • Κριτική ικανότητα – Πρωτοβουλία. Αυτές οι ικανότητες συμβάλουν στον καλύτερο σχεδίασμά κι οργάνωση της εργασίας, στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση εμφανιζόμενων προβλημάτων, στην εύρεση κατάλληλων λύσεων και στην αποδοτικότερη διευθέτηση της εργασίας.
 • Γλώσσα επικοινωνίας (ανάγνωση, ομιλία και γραφή). Η γλώσσα θα πρέπει να είναι η Ελληνική καθώς και η Αγγλική σε ότι αφορά την κατανόηση τεχνικών όρων και εξειδικευμένης ορολογίας.Η επικοινωνία (προφορική ή γραπτή) θα πρέπει να είναι η κατάλληλη, ώστε ο επαγγελματίας Συμβούλου Ελέγχου Ηλ.Εξοπλισμού να κατανοεί επαρκώς τα εργασιακά του καθήκοντα, να μπορεί να κατανοεί τις οδηγίες και τις εντολές των ανωτέρων του, να μπορεί να διαβάσει και κατανοήσει τα σχέδια κατασκευής και εγχειρίδια του κατασκευαστή (ανάλογα με το είδος του Υπολογιστή ή/και hardware), τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συνοδευτικά έγγραφα των υλικών, να μπορεί να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του και τους βοηθούς του και να αποφεύγεται σύγχυση πληροφοριών ή δυσνόητη εντολή.
 • Βασικές ικανότητες τεχνολογίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και εξαρτημάτων σύνθεσης,εγκατάστασης συντήρησης κι αποσυναρμολόγησης Η/Υ και δικτύων.
 • Βασικές ικανότητες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης μερών ενός υπολογιστή ή/και hardware, ανάλογα με το είδος του και την προοριζόμενη χρήση του. Η τήρηση της ροής της εργασίας συμβάλει στην έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και χωρίς χρονικές καθυστερήσεις ή πιθανή παρουσία δυσλειτουργιών και σφαλμάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από την ποιότητα και την ασφάλεια της εργασίας.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ορισμός και Έννοιες – Ιστορική Αναδρομή
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αποθήκευση και Διαχείριση Αποθέματος
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διαχείριση και εφαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πληροφοριακά συστήματα στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Κατάλογος εικόνων – μοντέλων, Κατάλογος πινάκων Βιβλιογραφία

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Κάθε καταρτιζόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει με την ολοκλήρωση του να μπορεί να κάνει τα παρακάτω. 

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος:

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας εφοδιασμού με πρώτες ύλες και άλλα υλικά αγαθά για την παραγωγή του πρωτογενούς ή του δευτερογενούς τομέα κάθε παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της εμπορίας υλικών αγαθών, απαιτεί από τους εργαζόμενους σε αυτόν να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες.

Ο εργαζόμενος αλλά και ο νεοεισερχόμενος, στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες με τις γνώσεις που θα αποκτήσει.

 

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν μαθηματικές μεθόδους σε προβλήματα των  επιχειρήσεων όπως μεταφοράς, διοίκησης έργων, διαχείρισης αποθεμάτων. Συγκεκριμένα:

 • Επίλυση του προβλήματος μεταφοράς.
 • Επίλυση του προβλήματος εκχώρησης.
 • Βελτιστοποίηση σε δίκτυα.
 • Δημιουργούν και να διαχειρίζονται τη σωστή ποσότητα των αποθεμάτων.
 • Γνωρίζουν τα συστήματα και τις μεθόδους αποθήκευσης και διαχείρισης των αποθεμάτων.
 • Κατανοούν την σημασία της εφοδιαστικής σε μια σύγχρονη επιχείρηση.
 • Προβλέπουν προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και να τα διαχειριστούν.
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές αρχές Διοίκησης και Management
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Χαρακτηριστικά και είδη Έργων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Χρονικός και οργανωτικός Προγραμματισμός Έργου
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προγραμματισμός Ανθρώπινων πόρων που εμπλέκονται σε ένα Έργο
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Βασικές οικονομικές παράμετροι ενός Έργου
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Παρακολούθηση, έλεγχος και διαχείριση ενός Έργου σε όλες τις φάσεις του
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Θέματα ποιότητας που σχετίζονται με τα Έργα
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Χρήση υπολογιστικών εργαλείων για τη διαχείριση Έργων
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ” Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project Management) ” αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας δεξιότητες που σχετίζονται με:

 • τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, παρακολούθησης και γενικότερα διαχείρισης έργων
 • τη μεθοδολογία επιλογής & αξιολόγησης έργων
 • την κατάρτιση προϋπολογισμών έργων
 • την εκμάθηση λογισμικού διαχείρισης έργου
 • τις αρχές διοίκησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της
 • τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης
 • τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής ελέγχου, ώστε, ο εκπαιδευόμενος να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά όλο το φάσμα των εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων που συνθέτουνε το κύριο σώμα του project management

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project management)» απευθύνεται στον επαγγελματία που δύναται να εκτελεί, μόνος του ή υπό την καθοδήγηση του senior, εργασίες διαχείρισης για την υλοποίηση ενός έργου οποιουδήποτε αντικειμένου: τεχνικού, ενεργειακού, πληροφορικής, μάρκετινγκ, στο χώρο της υγείας, αναδιοργάνωσης, αλλά και οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος που σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος και να παραχθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Το Πρόγραμμα στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν στην επιτυχή υλοποίησης των Έργων. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη Διαχείριση και Διοίκηση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης, ο/η καταρτιζόμενος/η αναμένεται να έχει αποκτήσει τις κάτωθι Γνώσεις και Δεξιότητες:

 • Διοίκησης και Διαχείρισης έργων (χαρακτηριστικά, σχεδιασμός, ανάλυση, παρακολούθηση, οργάνωση έργων)
 • Διαδικασίας διαχείρισης έργου (Έναρξη – Συντονισμός – Έλεγχος – Ανάλυση & Διαχείριση κινδύνων – Ολοκλήρωση)
 • Προδιαγραφών ποιότητας, χρόνου και κόστους και παραμέτρων που αφορούν στο αντικείμενο του έργου
 • Διαχείρισης πόρων και προμηθειών
 • Νομοθεσίας και κανονισμών
 • Χρονικού προγραμματισμού έργων (τεχνικές και εργαλεία) και παρακολούθησης των επιμέρους εργασιών
 • Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε ένα έργο και τεχνικών διαχείρισης επικοινωνιών
 • Μεθόδων εκτίμησης στοιχείων κόστους ενός έργου, κοστολόγησης, προϋπολογισμού έργου, οικο-νομικών δεικτών
 • Υπολογισμών, Υπολογιστικών φύλλων και άλλων προϊόντων λογισμικού
 • Λογισμικών διαχείρισης έργων
 • Αναφορές προόδου και λογισμικών παρουσιάσεων
 • Διαχείριση του περιβάλλοντος του έργου
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση
 • Προσήλωση σε στόχους και χρονοδιαγράμματα
 • Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Κριτική σκέψη και αντίληψη
 • Υπολογιστική δεξιότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
 • Διαχείριση χρόνου
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Εργασία σε απαιτητικά περιβάλλοντα και υπό πίεση
 • Ομαδική εργασία
 • Αξιοπιστία, υπευθυνότητα, επαγγελματισμός, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Εφαρμογή των κανόνων Ασφάλειας και Υγείας και των μέτρων προστασίας
 • Προφύλαξη πιθανά ατυχήματα στο χώρο εργασίας
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών της Εργατικής Νομοθεσίας και των βασικών όρων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις
 • Υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης εργασίας
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Προετοιμασία για τις απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνέντευξης
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μορφές Επιχειρηματικότητας
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επιχειρηματικές Δεξιότητες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Τα Πράσινα Επαγγέλματα στην Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Πράσινες Ευκαιρίες, Πράσινα επαγγέλµατα και Πράσινες δεξιότητες
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Επιχειρηματικότητα – Δεξιότητες και Πράσινες Ευκαιρίες

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στην επιμόρφωση επί θεωρητικών γνώσεων αναφορικά με τις επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να αξιοποιήσουμε τις Πράσινες  Ευκαιρίες που έπονται.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις αναφορικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα την επιχειρηματικότητά γενικά αλλά και την πράσινη επιχειρηματικότητά τις Επιχειρηματικές Δεξιότητες και τις πράσινες δεξιότητες για την εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία επιδιώκεται η αύξηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευομένων δια της εξοικείωσης τους στις σύγχρονες Επιχειρηματικές δεξιότητες .

 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίου
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Πηγές Ενέργειας
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εφαρμογές ΑΠΕ στα κτίρια
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Μελέτη Περίπτωσης
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Προτάσεις και Οικονομική Διερεύνηση
 • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Σύνοψη, Συμπεράσματα και Μελλοντική Διερεύνηση

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης για τον ειδικό εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ενεργειακές ανάγκες κτιρίων, αποσκοπεί στην επιμόρφωση επι θεωρητικών γνώσεων και ειδικών τεχνικών που εφαρμόζονται για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων προς την κατεύθυνση της αυτονομίας και της αειφορίας.

Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις πάνω στην στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων, προκειμένου να επιδιώκεται όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακής αυτονομίας και χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία επιδιώκεται η αύξηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευομένων δια της εξοικείωσης τους στις σύγχρονες τεχνικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με ήπιους περιβαλλοντικά τρόπους.