ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Απέκτησε πτυχίο Αξιωματικού-Ηλεκτρολόγου στην ιδιωτική Σχολή Ηλεκτρολόγων Βάρνας που θα στελεχώνει τον ναυτικό εμπορικό στόλο σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ