Καλλιέργεια Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στη Σχολική Τάξη:

Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Πρακτικές Συμβουλευτικής

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν καινοτόμες διδακτικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
 • αποφοίτους σχολών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε βασικές θεωρητικές παραδοχές και προσεγγίσεις που αφορούν την Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση, υπό μία παιδαγωγικήκαι μαθητοκεντρική προσέγγιση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • προσδιορίζουν βασικά παιδαγωγικά ζητήματα που αφορούν την ένταξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • περιγράφουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της δυναμικής της ομάδας και να αναπτύσσουν σχετικές στρατηγικές για την ενίσχυσή της
 • εφαρμόζουν σύγχρονες ενεργητικές παιδαγωγικές μεθόδους στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
 • επιλέγουν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία
 • σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια που θα αφορούν τις επιχειρηματικές ικανότητες
 • αναλύουν και να αξιολογούν το περιεχόμενο εθνικών και ευρωπαϊκών πλαισίων ικανοτήτων, με στόχο την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη
 • προσδιορίζουν βασικές επιχειρηματικές έννοιες υπό μία εκπαιδευτική προσέγγιση
 • αξιοποιούν διαθεματικά και διεπιστημονικά τις ποικίλες μορφές και τους διάφορους τύπους επιχειρηματικότητας

Το πρόγραμμα υλοποιείται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως, με μίξη Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ως εξής:

 • 20 ώρες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (ζωντανές τηλεδιασκέψεις) για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων.
 • 430 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης: ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά μόνος του σε δικό του χρόνο.

Οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να ολοκληρώσουν 3 εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος και να απαντήσουν σε σύντομα τεστ (quiz) αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, θα υπάρχει ένα τεστ στο τέλος της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, συνολικά τέσσερα, ενώ οι εργασίες θα αφορούν τη δημιουργία:

 • πακέτου δραστηριοτήτων που μπορούν να εντοπίσουν σε θεματικές που θα τους υποδειχθούν/επιλέξουν (π.χ. καλλιέργεια αυτογνωσίας, αξίες, κ.λπ.)
 • ολοκληρωμένου διδακτικού σεναρίου που θα αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία
 • εξαμηνιαίου ή ετήσιου σχολικού προγράμματος με στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικών ικανοτήτων στην εκπαίδευση.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

ΕΝΑΡΞΗ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Διάρκεια: 410 ώρες / 9 μήνες
Μέθοδος: Εξ’ αποστάσεως Σύγχρονη & Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
Τιμή: €300.00

Α) Γενικές κατηγορίες

Σε κάθε πρόγραμμα ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

 • Ομάδες εγγραφόμενων: Εκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

 • Έκπτωση 50% για εργαζόμενους στο Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απαιτείται βεβαίωση εργοδότη).
 • Έκπτωση 20% για φοιτητές ή απόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 15% για όσους έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 15% για φοιτητές ή απόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 15% για την κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων (απαιτείται σχετικό αποδεικτικό).
 • Έκπτωση 10% για ανέργους (απαιτείται κάρτα ανεργίας σε ισχύ).

Σε περίπτωση χρήσης κάποιας ειδικής κατηγορίας εκπτώσεων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο των σχετικών δικαιολογητικών πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα.

"*" indicates required fields

1. Επιλογή Προγράμματος

2. Ατομικά στοιχείας

Ονοματεπώνυμο*

3. Στοιχεία Επικοινωνίας

4. Υποβολή δικαιολογητικών

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 2 MB.
*

Γιατί να μας επιλέξετε.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης “Ναουμίδου” αποτελεί ένα boutique εκπαιδευτικό κέντρο που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 100 πιο σύγχρονα και καινοτόμα εκπαιδευτήρια της Ελλάδας.