Επιστήμες Αγωγής – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (MEd)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Αγωγής – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

Κόστος

6.300€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Περιγραφή

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι διπλός. Από τη μια, να βοηθήσει τον/τη φοιτητή/ήτρια να αποκτήσει βαθιά γνώση στον τομέα της εξειδίκευσης μέσα από (α) την παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων σε προκεχωρημένο επίπεδο, (β) τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, και (γ) την αλληλεπίδραση με τα Μέλη ΔΕΠ και τους υπόλοιπους φοιτητές/ήτριες. Από την άλλη, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας, (γ) τη συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια ερευνητικού περιεχομένου. Γενικά, ο συνολικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τον/τη φοιτητή/ήτρια να γίνει σκεπτόμενο άτομο και επιστήμων παιδαγωγός.

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

 • 25% Νηπιαγωγοί
 • 40% Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • 35% Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Εισδοχή

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

 • Βιογραφικό Σημείωμα (CV).
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας.
 • Έκθεση Προσωπικών Στόχων και Ερευνητικών Ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες) – Mία επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του/της υποψηφίου/ας, το βιογραφικό του/της, καθώς επίσης οι προσδοκίες του/της από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον/την βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του/της.
Αξιολόγηση

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργασίες, τηλεδιασκέψεις και την τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου. Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση με συντελεστή βαρύτητας περίπου 40%. Γι’ αυτή την αξιολόγηση μπορεί να γίνεται, επιλεκτικά, εκπόνηση εργασίας, ατομική ή/και ομαδική παρουσίαση και ενδιάμεση εξέταση. Υπάρχει, επίσης, τελική αξιολόγηση με συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος κυμαίνεται στο 60%. Ο/Η φοιτητής/ήτρια ενημερώνεται για την επίδοσή του/της στο κάθε μάθημα. Οι βαθμοί των επιμέρους μαθημάτων συμψηφίζονται και, με βάση ειδικό λογάριθμο, υπολογίζεται ο σταθμικός μέσος όρος του εξαμήνου και ο αθροιστικός σταθμικός μέσος όρος για το σύνολο των σπουδών.

Αποφοίτηση

Ο/Η φοιτητής/ήτρια  πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Πρέπει να συμπληρωθούν μαθήματα, σε ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων, τα οποία ανέρχονται σε 90 ECTS πιστωτικές μονάδες.

Απαιτείται, επίσης, ελάχιστος σταθμικός μέσος όρος 2.0 στο σύνολο των σπουδών.

Ο/Η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς:

 • Δύο μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης (20 ECTS)
 • Δύο μάθημα από τις Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης (20 ECTS)
 • Δύο υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης (20 ECTS) και τρία επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης (30 ECTS) (Σύνολο 50 ECTS)

*Σε περίπτωση επιλογής της μεταπτυχιακής εργασίας (30 ECTS) τότε ο/η φοιτητής/ήτρια απαλλάσσεται από 1 μάθημα θεωρητικών βάσεων στην εκπαίδευση (10 ECTS) και 2 μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης (20 ECTS).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να:

 1. Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της εξειδίκευσης.
 2. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της εξειδίκευσης που επέλεξαν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
 3. Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην εξειδίκευση και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα.
 4. Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
 5. Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
 6. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την εξειδίκευση με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
 7. Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην εξειδίκευση, π.χ. Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.
 8. Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/ συστήματος/προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 9. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
 10. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειες.
Δομή Προγράμματος
Section: A – Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
EDUC-510DGΕκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας10
EDUC-511DGΑρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας10
EDUC-512DGΠοσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική10
EDUC-610DGΜέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση10
 
Section: B – Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
EDUC-500DGΦιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση10
EDUC-501DGΨυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση10
EDUC-502DGΚοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση10
EDUC-504DGΣυγκριτική Παιδαγωγική10
EDUC-505DGΘεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης10
 
Section: C – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
EDUC-533DGΒασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων10
EDUC-560DGΘεωρία και Μεθοδολογία στις Διδασκαλίας10
 
Section: D – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής – Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
EDUC-532DGΣχολικά Βιβλία: Συγγραφή, Αξιολόγηση, Έρευνα10
EDUC-536DGΑξιολόγηση Προγραμμάτων10
EDUC-551DGΝέες Τεχνολογίες στη Μάθηση10
EDUC-561DGΠαιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση10
EDUC-562DGΣυναισθήματα και Μάθηση10
EDUC-568DGΜοντέλα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας10
EDUC-569DGΠοιοτική Διδασκαλία: Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Αποτελέσματα10
EDUC-572DGΠαρατήρηση και Αξιολόγηση στις Διδασκαλίας10
EDUC-575DGΑρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού10
EDUC-697DGΕξατομικευμένη Μελέτη10
 
Section: E – Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής επιλέγει τη μεταπτυχιακή εργασία απαλλάσσεται από ένα μάθημα του Κύκλου Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης και δύο μαθήματα του Κύκλου Δ: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.
Course IDCourse TitleECTS Credits
EDUC-699DGΜεταπτυχιακή Εργασία30
Μαθήματα ανά εξάμηνο

Semester 1

Course IDCourse TitleECTS Credits
EDUC-533DGΒασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων10
EDUC-511DGΑρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας10
EDUC-551DGΝέες Τεχνολογίες στη Μάθηση10

Semester 2

Course IDCourse TitleECTS Credits
EDUC-560DGΘεωρία και Μεθοδολογία στις Διδασκαλίας10
EDUC-510DGΕκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας10
EDUC-561DGΠαιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση10

Semester 3

Course IDCourse TitleECTS Credits
EDUC-505DGΘεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης10
EDUC-562DGΣυναισθήματα και Μάθηση10
EDUC-572DGΠαρατήρηση και Αξιολόγηση στις Διδασκαλίας10
 

Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.