Δημόσια Διοίκηση (MPA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

3 Εξάμηνα

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ Αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση

Κόστος

9.450€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

90

Επισκόπηση

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε άτομα που σκοπεύουν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό (Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες), Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας οριζόντιας κουλτούρας μάθησης σε θέματα δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση θεωρητικών υποδειγμάτων Δημόσιας Διοίκησης και στην συστηματική εξέταση τους με τα μοντέλα και τις πρακτικές της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Υπό το πρίσμα αυτό, αναδεικνύεται η φύση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και του Δημόσιου Μάνατζμεντ, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τομείς και οι υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα συσχετίζονται και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ εντοπίζονται ζητήματα που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής με στόχο να παραχθεί πρακτική και εφαρμοζόμενη γνώση στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενους λειτουργούς της Δημόσιας Διοίκησης και σε άτομα που επιδιώκουν να εργαστούν σε αυτήν στην Κύπρο και την Ελλάδα. Η ανάγκη για διεύρυνση της γνώσης και των ικανοτήτων των ατόμων αυτών είναι δεδομένη και η ζήτηση για μια τέτοια δυνατότητα είναι εμφανής.

Η ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου της Δημόσιας Διοίκησης σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών και σε επίπεδο πανεπιστημιακής έρευνας θα προσδώσει νέες δυνατότητες σε άτομα που υπηρετούν τον τομέα αυτό και θα βελτιώσει το επίπεδο γνώσης και διαχείρισης ζητημάτων που άπτονται του τομέα αυτού. Τα αποτελέσματα θα είναι επωφελή για ολόκληρη την κοινωνία.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Εισδοχή

Κριτήρια Εισδοχής

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

 • Πτυχίο (ΒΑ/BS) στη διοικητική επιστήμη, οικονομικά, πολιτική επιστήμη, νομική ή άλλο σχετικό πτυχίο
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας*
  Δύο συστατικές επιστολές
 • Επιστολή ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου και βιογραφικού.

*Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό  “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο  ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, μελέτες, φόρουμ συζήτησης, παρουσιάσεις και ενεργό συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS, καθώς και να εκπληρώσει όλες τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος ελάχιστος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Στην ανάπτυξη γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου για τις βασικές και απαραίτητες έννοιες, όρους, αρχές, μοντέλα και θεωρίες και εφαρμογές υποδειγμάτων στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης και του Δημόσιου Μάνατζμεντ.
 2. Στην ανάπτυξη συγκεκριμένων θεωριών και μοντέλων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στη Δημόσια Διοίκηση.
 3. Στην αντιστοίχηση της εμπειρικής με τη θεωρητική γνώση και τη σύζευξη των δύο προκειμένου να γίνονται κατανοητά και να αντιμετωπίζονται καλύτερα  συγκεκριμένα ζητήματα.
 4. Στην ανάλυση και την αξιολόγηση προβλημάτων και προτεινόμενων λύσεων στη Δημόσια Διοίκηση (εμπειρική και κανονιστική προσέγγιση).
 5. Στην αξιολόγηση διαδικασιών που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη Δημόσια Διοίκηση.
 6. Στην αντιμετώπιση ζητημάτων προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης στη Δημόσια Διοίκηση.
 7. Στην ανάπτυξη ικανοτήτων στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών ή ζητημάτων τα οποία πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης.
 8. Στην εφαρμογή αναγκαίων μέτρων και δυνατοτήτων στην αντιμετώπιση προβλημάτων που θα έχουν εντοπιστεί.
 9. Στην οικοδόμηση αναλυτικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον είτε αυτό είναι σε κρατικό είτε υπερ-εθνικό επίπεδο (π.χ. Δημόσια Διακυβέρνηση στην ΕΕ).
 10. Στην απόκτηση διαχειριστικών ικανοτήτων σύμφωνα με τη διάρθρωση, λειτουργία και απαιτήσεις της Δημόσιας Διοίκησης.
 11. Στην απόκτηση εφοδίων και δυνατοτήτων για συνεχή ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

Δομή Προγράμματος

Section: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 70  Max. ECTS Credits: 70
Notes:
Course Code Course Title ECTS Credits
Course IDCourse TitleECTS Credits
MPA-511DLΔομή και Οργάνωση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση10
MPA-512DLΔιοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός10
MPA-513DLΠρογραμματισμός και Προυπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα10
MPA-521DLΕυρωπαϊκή Ένωση: Προκλήσεις και Περιορισμοί10
MPA-522DLΗλεκτρονική Διακυβέρνηση και Στατιστικές Εφαρμογές10
MPA-533DLΣεμινάριο Στρατηγικής Ανάλυσης10
MPA-556DLΑρχές Διοικητικού Δικαίου10

Section: B – Μαθήματα Επιλογής
Min. ECTS Credits: 20  Max. ECTS Credits: 20
Notes: Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να συμπληρώσουν το MPA-555 η το MPA-590.

Course IDCourse TitleECTS Credits
MPA-531DLΕπίκαιρα Θέματα Προβληματισμού στη Δημόσια Διοίκηση10
MPA-532DLΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα10
MPA-534DLΟικονομία και Πολιτική10
MPA-535DLΟργάνωση και Διοίκηση10
MPA-555DLΘεσμοί και Πολιτικές Τοπικής Αυτοδιοίκησης10
MPA-590DLΜεταπτυχιακή Εργασία ή Εργασιακή Παρέμβαση20

   
   
   
   
   
   
   

Μαθήματα ανά εξάμηνο

Semester 1

Course IDCourse TitleECTS Credits
MPA-511DLΔομή και Οργάνωση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση10
MPA-512DLΔιοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός10
MPA-513DLΠρογραμματισμός και Προυπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα10

Semester 2

Course IDCourse TitleECTS Credits
MPA-521DLΕυρωπαϊκή Ένωση: Προκλήσεις και Περιορισμοί10
MPA-556DLΑρχές Διοικητικού Δικαίου10
MPA-533DLΣεμινάριο Στρατηγικής Ανάλυσης10

Semester 3

Course IDCourse TitleECTS Credits
MPA-522DLΗλεκτρονική Διακυβέρνηση και Στατιστικές Εφαρμογές10
MPA-590DLΜεταπτυχιακή Εργασία ή Εργασιακή Παρέμβαση20
The above semester breakdown is an indicative one. A few of the courses are electives and can be substituted by others. Students may contact their academic advisor and consult their academic pathway found on this website under “Schools & Programmes”.

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.