Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Διάρκεια Σπουδών

4 έτη

Μέθοδος Φοίτησης

Εξ αποστάσεως

Τίτλος Σπουδών

Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κόστος

6.300€

Γλώσσα Διδασκαλίας

Αγγλική και Ελληνική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

240
Περιγραφή

Περιγραφή Προγράμματος

Το Εξ Αποστάσεως Πτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι ένα ευέλικτο, αξιολογημένο-πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών, εφάμιλλο με τα δια ζώσης προγράμματα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και είναι εγκεκριμένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) με αναγνώριση στην Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στο Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή. Η διδασκαλία προσλαμβάνει τη μορφή τηλεδιδασκαλίας ενώ φυσική παρουσία του φοιτητή είναι απαραίτητη μόνο στην τελική γραπτή εξέταση κάθε μαθήματος, η οποία διεκπεραιώνεται στα διάφορα εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Μέσα  στα πλαίσια της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για παροχή ολοκληρωμένης γενικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να συνδυάσουν τη μάθησή τους σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων με τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, την επικοινωνία και δεξιότητες δημιουργικότητας. Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη των φοιτητών και φοιτητριών ατομικά και ακαδημαϊκά και στην προετοιμασία τους για να εργαστούν με ηθικό τρόπο σε ένα μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Η ποικιλία και το εύρος των προσφερόμενων μαθημάτων, καθώς και η κουλτούρα ελεύθερης συζήτησης που χαρακτηρίζει τo πανεπιστήμιο συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των αποφοίτων του κλάδου.

Οι Γενικοί Στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 1. Παροχή γνώσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 2. Ανάλυση του ρόλου του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί, καθώς επίσης και των ευκαιριών της αγοράς και των κινδύνων – τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την δημιουργία στρατηγικών και τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων.
 4. Βελτίωση αναλυτικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων που απαιτούνται κατά τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
 5. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και αριθμό Ειδικών Στόχων όπως:

 1. Ενθάρρυνση της αξιολόγησης ηθικών ζητημάτων, με έμφαση στην κοινωνικά υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά.
 2. Βελτίωση ηγετικών και οργανωτικών ικανοτήτων που συνεισφέρουν στην αποτελεσματική διοίκηση.
 3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάρκετινγκ με ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής της κατάλληλης στρατηγικής.
 4. Παροχή γνώσεων σε θέματα νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα, τις σχέσεις και τη συμπεριφορά των ατόμων και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το εμπόριο και τις πωλήσεις.

Επεξήγηση των λογιστικών προτύπων και αρχών χρηματοδότησης επιχειρήσεων.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι του κλάδου μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε θέση σχετίζεται με τη Διοίκηση, όπως σε διοικητικές θέσεις στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, σε Τράπεζες, σε τμήματα πωλήσεων, τμήματα Μάρκετινγκ, ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ως αναλυτές της αγοράς, κ.α. ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές δεύτερου κύκλου (Μεταπτυχιακές Σπουδές)

Εισδοχή

Ακαδημαϊκή Εισδοχή

Το ελάχιστο κριτήριο εισδοχής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι το αναγνωρισμένο Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν. Οι φοιτητές/τριες με βαθμό απολυτηρίου χαμηλότερο  από  7.5/10 ή 15/20 ή αντίστοιχο, ανάλογα με το σύστημα βαθμολόγησης της χώρας έκδοσης του απολυτηρίου,  λαμβάνουν, κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους, επιπρόσθετη  ακαδημαϊκή καθοδήγηση και παρακολούθηση.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες, συμμετοχή στις συζητήσεις στο φόρουμ του μαθήματος κτλ

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Αποφοίτηση

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 240 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Εφαρμόζουν εννοιολογικές αρχές, μεθόδους και εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 2. Εκτιμούν την αυξανόμενα πολύπλοκη φύση της παγκόσμιας οικονομίας και θεσμών και να αναγνωρίζουν την επίδρασή τους στη διαχείριση και την ανάπτυξη των οργανισμών.
 3. Αναλύουν το παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και νομικό περιβάλλον, να εντοπίζουν προκλήσεις και ευκαιρίες και σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικά σχέδια.
 4. Εκτιμούν τις πολυπλοκότητα στις διεθνείς επιχειρήσεις και να συζητούν το ρόλο της κουλτούρας στη διεθνή διοίκηση.
 5. Βελτιστοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του έντονου ανταγωνισμού.
 6. Επεξηγούν και να εφαρμόζουν βασικές αρχές λογιστικής και χρηματοοικονομικής
 7. Σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ένα πλάνο Μάρκετινγκ.
 8. Υιοθετούν μια ηθική προσέγγιση στη διαχείριση εταιρικών πρακτικών για την αντιμετώπιση και επίλυση της αυξημένης πίεσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 9. Περιγράφουν τις κύριες θεωρίες ηγεσίας και να τις εφαρμόζουν σε πρακτικές καταστάσεις.
 10. Επεξηγούν τους κύριους λόγους αντίστασης στην αλλαγή και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής της.
 11. Χρησιμοποιούν δεξιότητες που απαιτούνται για διαπραγμάτευση και επίλυση συγκρούσεων για την ενίσχυση των συνεργασιών προστιθέμενης αξίας.
 12. Παρουσιάζουν, να συζητούν και να εφαρμόζουν θεωρίες που σχετίζονται με την πρόσληψη, εκπαίδευση, αξιολόγηση και επιβράβευση υπαλλήλων.
 13. Αξιολογούν κριτικά δεδομένα, να αναλύουν και ερμηνεύουν ευρήματα για να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις.
 14. Προσδιορίζουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία έρευνας και προσομοίωσης.
 15. Χρησιμοποιούν ερευνητικές δεξιότητες για να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ερευνητικά έργα στις επιχειρήσεις.
 16. Συζητούν επιχειρηματικές ιδέες εμπεριστατωμένα και δημιουργικά.
Δομή Προγράμματος στα Αγγλικά
Section: A – Major Requirements
Min. ECTS Credits: 156  Max. ECTS Credits: 156
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
ACCT-110DLAccounting I6
ACCT-111DLAccounting II6
ACCT-211DLManagerial Accounting6
ACCT-231DLAccounting Information Systems6
BADM-121DLBusiness Ethics6
BADM-230DLBusiness Law6
BADM-231DLBusiness Communications6
BADM-234DLOrganizational Behavior6
BADM-250DLInternational Business6
BADM-431DLResearch Methods in Business6
BADM-475DLStrategy and Business Policy6
BADM-493DLFinal Year Project6
ECON-261DLPrinciples of Microeconomics6
ECON-262DLPrinciples of Macroeconomics6
ENGL-100DLBasic Writing6
FIN-266DLManagerial Finance6
FIN-366DLCorporate Finance6
FIN-411DLFinancial Management6
FIN-430DLInternational Financial Management6
FIN-441DLFinancial Analysis6
IMGT-486DLQuantitative Methods6
IMGT-488DLOperations Management6
IMGT-490DLAnalytical Decision Making6
MGT-281DLIntroduction to Management6
MGT-482DLHuman Resource Management6
 
Section: B – Marketing Requirements
Min. ECTS Credits: 24  Max. ECTS Credits: 24
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
MKTG-310DLIntegrated Marketing Communications6
MKTG-330DLMarketing and Social Responsibility6
MKTG-493DLStrategic Marketing6
MKTG-496DLConsumer Behaviour6
 
Section: C – Math Requirements
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
MATH-108DLFinite Maths with Applied Calculus6
MATH-221DLStatistics I6
MATH-321Statistics II6
 
Section: D – Humanities and Social Sciences
Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 12
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
PSY-110DLGeneral Psychology I6
SOC-101DLPrinciples of Sociology6
 
Section: E – Computer Requirements
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Or any other COMP-, MIS-, or MULT- course.
Course IDCourse TitleECTS Credits
MIS-151DLBusiness Software Applications6
MIS-215DLProject Management6
MIS-220DLTechnologies for the Social Web6
MIS-351DLInformation Systems Concepts6
MIS-390DLE-Business6
Δομή Προγράμματος στα Ελληνικά
Section: A – Major Requirements
Min. ECTS Credits: 156  Max. ECTS Credits: 156
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
ACCT-110DGΛογιστική Ι6
ACCT-111DGΛογιστική ΙΙ6
ACCT-211DGΔιοικητική Λογιστική6
ACCT-231DGΠληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής6
BADM-121DGΕπιχειρησιακή Ηθική6
BADM-230DGΔίκαιο των Επιχειρήσεων6
BADM-231DGΕπιχειρησιακή Επικοινωνία6
BADM-234DGΟργανωσιακή Συμπεριφορά6
BADM-250DGΔιεθνείς Επιχειρήσεις6
BADM-431DGΜεθοδολογία Έρευνας6
BADM-475DGΣτρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων6
BADM-493DGΔιπλωματική Εργασία6
ECON-261DGΜικροοικονομική6
ECON-262DGΜακροοικονομική6
ENGL-100DGΒασικές Δεξιότητες Γραφής στην Αγγλική6
FIN-266DGΕισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά6
FIN-366DGΧρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων6
FIN-411DGΧρηματοοικονομική Διοίκηση6
FIN-430DGΔιεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση6
FIN-441DGΧρηματοοικονομική Ανάλυση6
IMGT-486DGΠοσοτικές Μέθοδοι6
IMGT-488DGΕπιχειρησιακή Διοίκηση6
IMGT-490DGΑναλυτική Λήψη Αποφάσεων6
MGT-281DGΕισαγωγή στη Διοίκηση6
MGT-482DGΔιοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού6
 
Section: B – Marketing Requirements
Min. ECTS Credits: 24  Max. ECTS Credits: 24
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
MKTG-310DGΟλοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ6
MKTG-330DGΜάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη6
MKTG-493DGΣτρατηγικό Μάρκετινγκ6
MKTG-496DGΣυμπεριφορά Καταναλωτή6
 
Section: C – Math Requirements
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
MATH-108DGΜαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός6
MATH-221DGΣτατιστική Ι6
MATH-321Statistics II6
 
Section: D – Humanities and Social Sciences
Min. ECTS Credits: 12  Max. ECTS Credits: 12
Notes:
Course IDCourse TitleECTS Credits
PSY-110DGΓενική Ψυχολογία I6
SOC-101DGΑρχές Κοινωνιολογίας6
 
Section: E – Computer Requirements
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Or any other COMP-, MIS-, or MULT- course.
Course IDCourse TitleECTS Credits
MIS-151DGΕφαρμογές Λογισμικού Επιχειρήσεων6
MIS-215DGΔιαχείρηση Έργων6
MIS-220DGΤεχνολογίες Κοινωνικών Δικτύων6
MIS-351DGΈννοιες Συστημάτων Πληροφορικής6
MIS-390DGΗλεκτρονικό Επιχειρείν6
Μαθήματα ανά εξάμηνο στα Αγγλικά

Semester 1:

Course IDCourse TitleECTS Credits
ACCT-110DLAccounting I6
ECON-261DLPrinciples of Microeconomics6
MGT-281DLIntroduction to Management6
MKTG-291DLMarketing6
MIS-151DLBusiness Software Applications6

Semester 2:

Course IDCourse TitleECTS Credits
ACCT-111DLAccounting II6
ECON-262DLPrinciples of Macroeconomics6
ENGL-100DLBasic Writing6
MATH-108DLFinite Maths with Applied Calculus6
PSY-110DLGeneral Psychology I6

Semester 3:

Course IDCourse TitleECTS Credits
BADM-234DLOrganizational Behavior6
MATH-221DLStatistics I6
BADM-121DLBusiness Ethics6
BADM-231DLBusiness Communications6
ACCT-211DLManagerial Accounting6

 

Semester 4:

Course IDCourse TitleECTS Credits
FIN-266DLManagerial Finance6
MIS-220DLTechnologies for the Social Web6
SOC-101DLPrinciples of Sociology6
MATH-321DLStatistics II6
BADM-230DLBusiness Law6

Semester 5:

Course IDCourse TitleECTS Credits
MGT-482DLHuman Resource Management6
BADM-431DLResearch Methods in Business6
MIS-215DLProject Management6
MKTG-310DLIntegrated Marketing Communications6
BADM-250DLInternational Business6

Semester 6:

Course IDCourse TitleECTS Credits
BADM-475DLStrategy and Business Policy6
ACCT-231DLAccounting Information Systems6
FIN-366DLCorporate Finance6
MIS-351DLInformation Systems Concepts6
MKTG-330DLMarketing and Social Responsibility6

Semester 7:

Course IDCourse TitleECTS Credits
IMGT-488DLOperations Management6
MIS-390DLE-Business6
IMGT-486DLQuantitative Methods6
FIN-411DLFinancial Management6
MKTG-496DLConsumer Behaviour6

Semester 8:

Course IDCourse TitleECTS Credits
BADM-493DLFinal Year Project6
MKTG-493DLStrategic Marketing6
FIN-430DLInternational Financial Management6
IMGT-490DLAnalytical Decision Making6
FIN-441DLFinancial Analysis6
Μαθήματα ανά εξάμηνο στα Ελληνικά

Εξάμηνο 1:

Course IDCourse TitleECTS Credits
ACCT-110DGΛογιστική Ι6
ECON-261DGΜικροοικονομική6
MGT-281DGΕισαγωγή στη Διοίκηση6
MKTG-291DGΜάρκετινγκ6
MIS-151DGΕφαρμογές Λογισμικού Επιχειρήσεων6

Εξάμηνο 2:

Course IDCourse TitleECTS Credits
ACCT-111DGΛογιστική ΙΙ6
ECON-262DGΜακροοικονομική6
ENGL-100DGΒασικές Δεξιότητες Γραφής στην Αγγλική6
MATH-108DGΜαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός6
PSY-110DGΓενική Ψυχολογία I6

Εξάμηνο 3:

Course IDCourse TitleECTS Credits
BADM-234DGΟργανωσιακή Συμπεριφορά6
MATH-221DGΣτατιστική Ι6
BADM-121DGΕπιχειρησιακή Ηθική6
BADM-231DGΕπιχειρησιακή Επικοινωνία6
ACCT-211DGΔιοικητική Λογιστική6

 

Εξάμηνο 4:

Course IDCourse TitleECTS Credits
FIN-266DGΕισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά6
MIS-220DGΤεχνολογίες Κοινωνικών Δικτύων6
SOC-101DGΑρχές Κοινωνιολογίας6
MATH-321DGΣτατιστική ΙΙ6
BADM-230DGΔίκαιο των Επιχειρήσεων6

Εξάμηνο 5:

Course IDCourse TitleECTS Credits
MGT-482DGΔιοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού6
BADM-431DGΜεθοδολογία Έρευνας6
MIS-215DGΔιαχείρηση Έργων6
MKTG-310DGΟλοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ6
BADM-250DGΔιεθνείς Επιχειρήσεις6

Εξάμηνο 6:

Course IDCourse TitleECTS Credits
BADM-475DGΣτρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων6
ACCT-231DGΠληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής6
FIN-366DGΧρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων6
MIS-351DGΈννοιες Συστημάτων Πληροφορικής6
MKTG-330DGΜάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη6

Εξάμηνο 7:

Course IDCourse TitleECTS Credits
IMGT-488DGΕπιχειρησιακή Διοίκηση6
MIS-390DGΗλεκτρονικό Επιχειρείν6
IMGT-486DGΠοσοτικές Μέθοδοι6
FIN-411DGΧρηματοοικονομική Διοίκηση6
MKTG-496DGΣυμπεριφορά Καταναλωτή6

Εξάμηνο 8:

Course IDCourse TitleECTS Credits
BADM-493DGΔιπλωματική Εργασία6
MKTG-493DGΣτρατηγικό Μάρκετινγκ6
FIN-430DGΔιεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση6
IMGT-490DGΑναλυτική Λήψη Αποφάσεων6
FIN-441DGΧρηματοοικονομική Ανάλυση6

ΚΥΠΡΟΣ

"*" indicates required fields

*

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC), με περισσότερους από 14,000 φοιτητές από 100 χώρες του κόσμου, αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου.