Εκπαιδευτική Ρομποτική

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, εκπαιδευτές δια βίου εκπαίδευσης, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την εκπαίδευση της Ρομποτικής και του STEM και μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, στοχεύοντας στον εφοδιασμό των επιμορφούμενων με ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα να καταρτίσει και να επιμορφώσει τους εκπαιδευόμενους στο επιστημονικό πεδίο του προγραμματισμού, της εκπαίδευση STEM και της ρομποτικής καθώς και στις πρακτικές και τα εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιπλέον, στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας & του πνεύματος συνεργασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στην ανάπτυξη εφαρμογών των φυσικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών, στην ανάπτυξη της τεχνολογικής γνώσης και στην ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασιών με όλους όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τους τομείς των νέων τεχνολογιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:

 1. κατανοήσουν την έννοια της εκπαίδευσης STEM και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 2. κατανοήσουν τη σημασία αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση
 3. προάγουν τη βιωματική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργασία μέσα από τη δημιουργική διαδικασία
 4. συμβάλλουν στην ανάπτυξη εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαιδευτική  ρομποτική και να προετοιμάζουν τα παιδιά  για τις νέες τεχνολογίες
 5. ανταλλάξουν ανοιχτά τις απόψεις τους και να συνεργαστούν με όλους όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τους τομείς των νέων τεχνολογιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής
 6. αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η ομαδική εργασία και η επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση),
 7. αναπτύξουν δεξιότητες, όπως η καινοτομία και η διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α)
 8. αναπτύξουν δεξιότητες νοητικές δεξιότητες, προγραμματισμού, επικοινωνίας (αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη κ.α) κ.λπ.
 9. κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τα διαφορετικά μοντέλα σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης
 10. αξιοποιήσουν τα εργαλεία και τα περιβάλλοντα ψηφιακής τεχνολογίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα και να κατασκευάζουν τις δικές τους εφαρμογές (LEGO MINDSTORMS, WeDo – Scratch, WeDo 2.0, Arduino)
 1. Η προσέγγιση STEM στην εκπαίδευση
 2. Εκπαιδευτικά Προγράμματα STEM και η ενσωμάτωση της προσέγγισης STEM στα Αναλυτικά Προγράμματα των χωρών
 3. Η έννοια της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και η ένταξή της στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 4. Θεωρίες Μάθησης Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
 5. Η εκπαιδευτική ρομποτική ως μια νέα διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού
 6. Πρακτικές της εκπαιδευτικής ρομποτικής
 7. Εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής
 8. Οι προγραμματιζόμενες ρομποτικές κατασκευές LEGO MINDSTORMS
 9. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού (WeDo – Scratch)

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Συμπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 10 Μαΐου 2021
Εγγραφές: έως 10 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00