Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα;

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές σχολικών μονάδων, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, διευθυντές Εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους κλπ) ή κατέχουν ήδη διοικητική θέση.

Στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοεί τις έννοιες «διοίκηση» και «ηγεσία», καθώς και τη φιλοσοφία τους
2. Γνωρίζει τα μοντέλα Σχολικής Διοίκησης
3. Κατανοεί τα χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου του διευθυντή/ηγέτη
4. Αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης και του τρόπου άσκησης της διοίκησής της
5. Προγραμματίζει, σχεδιάζει και εφαρμόζει πλάνα ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
6. Υιοθετεί και εφαρμόζει αποτελεσματικά μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

 1. Εννοιολογική αποσαφήνιση της Διοίκησης/Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
 2. Μοντέλα Σχολικής Ηγεσίας/Διοικητικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος
 3. Ποιότητα και Εκπαίδευση – Μέθοδοι και Τεχνικές Διοίκησης
 4. Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
 5. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Σχολική Αποτελεσματικότητα – Ικανότητες του Διευθυντή με βάση το Νομικό Πλαίσιο
 6. Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων
 7. Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων
 8. Οργανωσιακή Κουλτούρα – Είδη κουλτούρας
 9. Διαχείριση της διαφορετικότητας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Το πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει:

 • Δύο (2) μόρια για το σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση (Ν. 4589/2019 – άρθρο 57&58)
 • Μισό (0,5) μόριο για στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (Ν. 4547/2018, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε με το Ν. 4623/2019-άρθρο 24).
 • Δύο (2) μόρια για Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ (5697/336/02.08.2018)
 • Έως Δύο (2) μόρια για Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. (απόφαση 6341/380/02.08.2019)
 • Δέκα (10) Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 450 ώρες (9 μήνες) και υλοποιείται αποκλειστικά μέσω Ασύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης (e-Learning).

Στη συγκεκριμένη μέθοδο, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει πρόσβαση σε πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό (βίντεο, παρουσιάσεις, σημειώσεις) και μελετά ατομικά σε δικό του χρόνο.

Συμπλήρωση ενός τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλών επιλογών στο τέλος κάθε μηνιαίας θεματικής ενότητας.

Κατεβάστε τον Οδηγό Προγράμματος από εδώ

 

Έναρξη: 10 Μαΐου 2021
Εγγραφές: έως 5 Μαΐου 2021
Διάρκεια: 450 ώρες / 9 μήνες
Τιμή: €390.00